BRÜKSEL’DE TEMSİLCİLİK AÇMIŞ TÜRK ÇIKAR GRUPLARININ AB KURUMLARI KARAR ALMA SÜREÇLERİNDEKİ ETKİNLİĞİ

Author:

Number of pages: 282-303
Year-Number: 2017-49

Abstract

Ulusal karar alma süreçlerinde önemli bir aktör konumunda olan çıkar grupları, globalleşme ile birlikte faaliyetlerini ulus-ötesi sisteme kaydırarak ulus-ötesi karar alma süreçlerinin önemli bir parçası haline gelmişlerdir. Ulus-ötesi karar örgütlerinden AB, ulus-üstü karar alma sürecine sahip bir örgüttür. AB çıkar grubu sisteminde, AB karar otoriteleriyle çıkar grupları arasında karşılıklı değişime dayalı bir ilişki söz konusudur. AB kurumları karar alma sürecine erişim karşılığında çıkar gruplarından “erişim malları” adı verilen özel bilgiler talep etmektedir. Bu çalışmada Brüksel'de temsilcilik açmış Türk çıkar gruplarının, AB kurumlarıyla etkileşimleri, bu kurumlara erişim sağlamadaki başarı düzeyleri ile AB sürecinde geçirdikleri değişim, ulaştıkları temsil gücü ve AB-Türkiye ilişkilerine katkıları belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmada Brüksel’de temsilcilik açmış Türk çıkar grupları incelenmiş, bu gruplardan IKV, TOBB, TUSİAD, TİSK, TURKONFED, İTKIB, TUGİAD, KAGİDER ve DİSK ile mülakat yapılmıştır. Çalışma ile Türk çıkar gruplarının AB karar otoriteleriyle etkileşimlerinin ve AB karar alma süreçlerindeki etkinliklerinin düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Interest groups, crucial actors in national decision-making process, are also important participants in transnational decision-making process by shifting their activities with globalization to transnational system. EU, one of the transnational decision-making organizations, has also supra-national decision-making process. In EU interest group system, there is an intermutation between national interest groups and EU decision-making authorities. EU institutions demand specific knowledge namely “access good” from interest groups for accessing decision-making process. In this study, interaction process of Turkish interest groups having representative agency in Brussels with EU institutions, change of these groups in EU process and contribution of these groups on EU-Turkey relationship with their power of attorney are examined. For these purpose, Turkish interest groups having representations in Brussels are examined and then interviews are conducted with some of these groups such as, IKV, TOBB, TUSİAD, TİSK, TURKONFED, İTKIB, TUGİAD, KAGİDER and DİSK. It is concluded that interaction of Turkish interest groups with EU decision-making authorities and effectiveness of these groups on EU decision-making process are at low level.

Keywords