EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ ( ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2017-45
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Okul Öncesi
Number of pages: 547-557
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul öncesi eğitimin genel ve temel amacı; 0-6 yaş arası çocukların bakım ve korunma ihtiyaçlarını karşılayarak psikomotor, zihinsel ve sosyal-duygusal alanlarda gelişmelerini sağlayıp çocukları ilköğretime hazırlamaktır. Çocuklarının nitelikli bir eğitim almalarını isteyen ailelerin beklentileri bu eğitimsel çerçevede yapılandırılmalı ve kaliteli bir okul öncesi eğitim kurumu da bu beklentileri karşılayacak şekilde donanımlı olmalıdır. Ebeveynlerin beklentileri ne ölçüde karşılanırsa; ebeveynlerin okul öncesi eğitime karşı içinde bulundukları tutum ve aktif aile katılımına olan motivasyonları da o ölçüde artacaktır. Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocuğun hayatında yadsınamaz öneme sahip okul öncesi eğitim kurumlarından anne ve babaların beklentilerini ve okul öncesi eğitim kurumlarının bu beklentileri karşılama durumlarını incelemektir. Araştırmanın evrenini Elazığ milli eğitim müdürlüğüne bağlı okullar oluşturmaktadır. Örneklemini ise, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde Elazığ il merkezinde bulunan anaokullarına giden öğrencilerin ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında toplam 900 adet anket ebeveynlere gönderilmiştir ve gönderilen anketlerin 178 tanesi ebeveynler tarafından geri dönmediği için 722 tanesi analizlere dâhil edilmiştir. Ebeveynlerin okul öncesi eğitimden beklenti anketinden aldığı puanların aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesap edilmiştir. Anket toplam puanı ile demografik bilgiler arasındaki farkları tespit etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve t testi kullanılarak çözümlenmiştir. Yapılan analizlerde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Ebeveynlerin okul öncesi eğitimden genel olarak beklentilerinin yüksek olduğu sonucuna saptanmıştır. Ayrıca ebeveynlerin okul öncesi eğitimden beklentileri ile demografik bilgiler arasında anlamlı farklılıklara rastlanmış ve bu farklılıklar tablo yardımıyla gösterilmiştir.

Keywords

Abstract

The general and basis aim of pre-school education is to make children ready for scholl by meeting the needs of children between 0-6 in terms of cure and protection and by providing their progress in the field of psychomotor, mental and socioemotional. The expectations of parents wanting their children to have a qualified education should be corried out within this scope and a qualified pre-school education institution should also have an equipment in such a manner that will meet this expectation if the extent to which the parents’ expectations are to be met, their current attitudes for pre-school education and motivations for active family participation will increase. The aim of this research is to find out the expectations of the children’s parents from the educational instution that have an crucial impact on the chıldren and whether these expectation are met by the educational institution or not. The pupulation of the study of the schools in National Education Directorate and parent of students in pre-school of Elazığ city center in 2015-2016 academic year form the sample of the study. In the scope of the study, 900 questionnaires were sent to the parents and due to the didn’t taking 178 of them back 722 questionnaires were included in the analysis. The mean an standard deviation of the scores in the expectations of parents from pre-school survey were measured. One way analysis of variance(ANOVA) was used to identify the difference between survey total score and demographic information. In the analysis, significancy level was accepted to be p<0,05. It was found that the expectancy of the parents from pre-school was high. Besides significant differences between expectations of parents from pre-school education and demographic information were found, and these differences were demonstrated in the chart.

Keywords