KARAR VERME STİLLERİNİN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 191-205
Year-Number: 2017-48

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğrenilmiş güçlülük ve karar verme stilleri arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Bu doğrultuda, bu çalışmada öğrenilmiş güçlülük ve karar verme stillerine ilişkin puanlar arasındaki ilişki küçük bir grup üzerinde incelenmiştir. Çalışmada Melbourne Karar Verme Ölçeği ve Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği kullanılarak 17-70 yaşları arasında 721 kişiye uygulama yapılmıştır. Sonuçlara göre Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği toplam puanı ile Dikkatli Karar Verme alt boyut toplam puanı arasında 0,39, Benlik Saygısı Ölçeği toplam puanı arasında 0,38, Panik Karar Verme Stili alt boyut toplam puanı arasında -0,33, Erteleyici Karar Verme Stili alt boyut toplam puanı arasında -0,32, Kaçıngan Karar Verme Stili alt boyut toplam puanı arasında -0,27 korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği toplam puanındaki varyansın %26,5'inin Melbourne Karar Verme Ölçeği alt boyut puanları tarafından açıklandığı görülmüştür. Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği toplam puanının yordanmasına en büyük katkıyı sırasıyla dikkatli karar verme, erteleyici karar verme ve benlik saygısı alt boyutları yapmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to identify the relationship between learned resourcefulness and decision making styles. Accordingly, in this study the relationship between learned resourcefulness and decision making style scores were examined on a small group. In this study Melbourne Decision Making Questionnaire and Rosenbaum’s Learned Resourcefulness Scale were administered to a total of 721 i

Keywords