DÜNYA BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İSLAM BANKACILIK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ, ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE TÜRKİY’DE İSLAM BANKACILIĞI ÜZERİNE BİR ANALİZ

Author:

Number of pages: 175-190
Year-Number: 2017-48

Abstract

İslam Bankacılığı ya da Katılım Bankacılığı, özellikle uluslararası ekonomik krizden sonra adından çok söz ettirmiştir. Bunun belki de en önemli sebebi küresel ekonominin yaklaşık %2 oranında küçülmesine rağmen İslam Bankacılığının söz konusu krizden çok az etkilenmesi hatta büyüyerek çıkması etkili olmuştur. Bu büyümede ise klasik bankacılık anlayışından farklı olarak kullanmış olduğu yöntemler önemli rol oynamıştır. Çünkü klasik bankacılık sisteminde faize yer verildiğinden dini hassasiyeti olan kesimlerin birikimleri atıl kalmıştır. İslam Bankacılık sektörü ise, faizsiz sistem argümanlarını kullanarak piyasada olan atıl kapasiteyi bünyelerine çekerek işlem hacimlerini büyütmüşlerdir. Bundan dolayıdır ki 1985’te kurulan ve sürekli gelişme gösteren İslami Finans sektörü, bugün uluslararası finansal piyasalarda kabul görmekte ve 2 trilyon doların üzerine çıkan işlem büyüklüğü ile geniş çalışma pazarı bulmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada İslami Bankacılık sektörü irdelenerek çalışma prensipleri ve bankacılık sektöründe göstermiş olduğu gelişme ile ilgili olarak bir analiz yapılacaktır.

Keywords

Abstract

Islamic Banking or Participation Banking has made a lot of mention after its international economic crisis. Perhaps the most important reason is that although the global economy has shrunk by about 2%, Islamic Banking has been little influenced by the crisis, or even emerging from the crisis. In this growth, the methods used differently from the classical banking approach played an important role. Because the classical banking system has included fascism, the accumulation of religiously sensitive sections has remained idle. The Islamic banking sector, on the other hand, used the interest-free system arguments to increase the volume of transactions by attracting the idle capacity in the market to their structures. Because of this, the Islamic finance sector, established in 1985 and continuously developing, is now accepted at international financial markets and finds a wide working market with a transaction size exceeding 2 trillion dollars. In this context, Islamic Banking sector will be examined in this study and an analysis will be made regarding the working principles and the developments in the banking sector.

Keywords