TÜRKİYE’DE 2003 YILINDAN GÜNÜMÜZE SAĞLIK HARCAMALARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 496-509
Year-Number: 2017-47

Abstract

Türkiye sağlık alanında 2003 yılından itibaren sağlıkta dönüşüm programının da etkisiyle ciddi bir ilerleme kaydetmiştir. Sadece ülkemiz açısından değil sağlık hizmetinin diğer ülkelere nazaran daha ucuz ve kaliteli sunulması sebebiyle diğer ülkeler için de sağlık hizmetleri bakımından ülkemiz oldukça cazip hale gelmiştir. Tabi ki bu ilerlemenin gerçekleşmesinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan sağlık alanına ayrılan payın ve sağlık harcamalarının da büyük önemi bulunmaktadır. Çalışmanın giriş bölümünde sağlık harcamaları ile ilgili kavramsal çerçeve kısaca açıklanmıştır. Diğer kısımlarda ise Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 yılında yayınlanmış olan Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nda yer alan ülkemize ait 2003 yılından günümüze kadarki sağlık harcamalarına ilişkin istatistiklerin analizi yapılmıştır. Bu istatistiklerde ülkemizde yıllara göre sağlık harcamaları, OECD ülkelerinde kişi başına toplam sağlık harcaması ve Türkiye kıyaslaması, kişi başı cepten yapılan sağlık harcamaları, finansman türüne göre sağlık harcamaları ve ülkemizdeki sağlık harcamaları ile ortalama yaşam beklentisi ve bebek ölüm oranları arasındaki ilişkiler gibi çeşitli konulara yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Turkey has made significant progress in the field of health since 2003, thanks to the health transformation program. Not only for Turkey but also for foreign countries, our country has become very attractive in terms of health services, because in Turkey, health services are offered cheaper and higher quality than other countries. Of course, in the realization of this progression, the share of the Gross Domestic Product allocated to the health sector and the health expenditures are also of great importance. The conceptual framework of health expenditures is briefly explained in the introduction part of the study. In other parts, statistics on health expenditures from 2003 to present in the Yearbook of Health Statistics published by the Ministry of Health in 2016 are analyzed. These statistics included topics such as health expenditures in our country by years, total health expenditure per capita in OECD countries and Turkey comparison, per capita health expenditures out-of-pocket payments, health expenditures by financing types and the relationship between health expenditures in our country and average life expectancy and infant mortality rates.

Keywords