TÜRKİYE’DEKİ KOOPERATİFLERİN İSTİHDAMA KATKISI

Author:

Number of pages: 377-384
Year-Number: 2017-48

Abstract

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Mithat Paşa tarafından ilk defa kurulan ve daha sonrasında Mustafa Kemal Atatürk’ün de çok önem verdiği ve Türkiye’deki önemli iş modellerinden biri olan kooperatifçilik yapısının araştırıldığı bu çalışmada Türkiye’deki kooperatiflerin istihdama katkısının ne ölçüde olduğunun araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışmada veri olarak 2010-2016 yılları arasında kurulan kooperatif sayıları, sanayi, hizmet, tarım, inşaat sektörleri istihdam sayıları kullanılmıştır. Elde edilen zaman serileri üzerinde ADF ve PP birim kök, Engel-Granger Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik Testleri uygulanmıştır. Testler sonucunda açılan kooperatif sayıları ile inşaat sektörü arasında ilişki tespit edilirken, diğer sektörler arasında bir ilişki tespit edilememiştir. Ayrıca kapanan kooperatif sayıları ile belirtilen sektörlerin istihdam sayıları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.

Keywords

Abstract

It is aimed to investigate the cooperative structure of the cooperatives in Turkey, which was established for the first time by Mithat Pasha during the Ottoman Empire period and which Mustafa Kemal Atatürk gave importance to and which is one of the important business models in Turkey. The number of cooperatives, industry, service, agriculture, construction sectors employed in 2010-2016 were used as data in the study. ADF and PP unit root, Engel-Granger Cointegration and Granger Causality Tests were applied on the obtained time series. As the result of the tests, the relationship between the number of cooperatives opened and the construction sector was determined, but no relation was found between the other sectors. In addition, no significant relationship was found between the number of cooperatives closing and the employment numbers of the sectors mentioned.

Keywords