PAZARLAMA BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ KONAKLAMA İŞLETMELERİNE ETKİLERİ: İSTANBUL’DAKİ 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 518-532
Year-Number: 2017-48

Abstract

Bilişim çağı olarak tanımlanan günümüzde, bilgi hem bireyler hem de organizasyonlar için hayati önem kazanmıştır. Bu günün şartlarında gelişen teknoloji, küreselleşmeyle ortaya çıkan ve değişen rekabet koşulları, organizasyonları yönetimsel, finansal, maliyetleme, tedarik vb. tüm işletme süreçlerinde bilişim sistematiğini kullanmaya teşvik etmiştir. Bugün tüm firmalar ile birlikte turistik işletmeler özellikle bilişim sistemlerinden yoğun olarak yararlanmak-tadırlar. Bilişim sistemleriyle birlikte genelde sistemin performansının arttırılması, müşterilere daha kaliteli mal ve hizmet sunulması, maliyetlerin asgariye indirilmesi sağlanabilmektedir. Turizm sektöründe faaliyet gösteren ve “Pazarlama Bilişim Sistemleri” ile gelirlerinde artış kaydeden firmalar, rekabet üstünlüğü elde etmede önemli başarılar elde etmişlerdir. İfade edilen bilgiler doğrultusunda bu çalışmanın temel amacı, pazarlama bilişim sistemlerini kullanan İstanbul’daki beş yıldızlı otel işletmelerini bu sistemlerin nasıl etkilediğinin belirlenmesidir. Ayrıca pazarlama bilişim sistemleriyle birlikte konaklama işletmelerinin bu sistemleri kullanım düzeyi, sistemlerin işletmeye katkıları, yöneticilerin kısa, orta ve uzun vadeli alacağı kararlardaki desteği ve gelirleri maksimize etme noktasında etkileri diğer araştırma konularıdır. Çalışma nicel bir araştırma olarak gerçekleştirilmiş ve araştırmaya veri temin etmek amacı ile anket tekniğinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analize tabi tutularak raporlamaya çalışılmış olup en önemli bulgu olarak; bilişim sistemlerinin kullanılması ile yönetimsel kararların alınması, hem maliyetlerin minimize edilmesi hem de karlılıkta işletmeler için önemli kazanımlar sağlamış olmasıdır.

Keywords

Abstract

In the information age of the present day, information has become of vital importance for i

Keywords