FİNANSAL İYİLİK HALİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK VE KREDİ KARTI TUTUMUYLA İLİŞKİSİ

Author:

Number of pages: 317-330
Year-Number: 2017-48

Abstract

Bu çalışmanın amacı, MYO öğrencilerinin finansal iyilik hali ile finansal okuryazarlık ve kredi kartı tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma Harran Üniversitesi Hilvan MYO öğrencilerini kapsamaktır. Örneklem büyüklüğü belirlenirken, 400 olarak bilinen evren büyüklüğü için, %5 hata oranı ile evreni temsil edebilecek 144 deneğe ulaşılmıştır. Çalışmada, Independent-Samples t-Test, One-way Anova, Faktör ve Korelasyon Analizleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin cinsiyetleriyle ve bölümleriyle finansal okuryazarlıkları arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Dahası Faktör analizinde, temelde finansal okuryazarlık, kredi kartı tutumu ve finansal kaygı/memnuniyet değişkenleri esas alınmıştır. Finansal iyilik hali temel değişkeni, mali sıkıntı ve finansal memnuniyet alt değişkenlerine ayrılmıştır. Nihayet, kredi kartı tutumu değişkeni de, kredi kartına duyulan güven ve kredi kartını rasyonel kullanma alt değişkenlerine ayrılmıştır. Korelasyon analizi ile, temel değişkenlerden finansal okuryazarlık ile kredi kartı tutumu arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Finansal iyilik hali/mali sıkıntı ile kredi kartı tutumu ve finansal okuryazarlık arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki teyit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the relationship between the financial well-being with financial literacy and credit card attitudes among students of Vocational School of Higher Education (MYO). The research covers students from Hilvan MYO of Harran University. While the sample size was determined, 144 respondents were reached from a total of 400 students, which could be represented by an error ratio of %5. Independent-Samples t-Test, One-way Anova, Factor Analysis and Correlation Analysis were used in the study. According to the analyses, there is no meaningful discrepancy for their financial literacy with their genders or their majors. Moreover, financial literacy, credit card attitude and financial concern/satisfaction variables were taken as bases in the Explanatory Factor Analysis. Financial well-being basic variable was separated as fiscal trouble and financial satisfaction sub-variables. Finally, credit card attitude variable was also separated as trust towards to credit card and rational use of credit card sub-variables. There is a meaningful and positive relation between financial literacy and credit card attitudes from the basic variables according to the Correlation Analysis. It was also confirmed that there is a meaningful and positive relation between financial well-being/fiscal troubles with credit card attitude and financial literacy.

Keywords