BULGARİSTAN'DA TÜRK AZINLIĞIN ETNİK, ULUSAL VE AVRUPA KİMLİĞİ

Author:

Number of pages: 388-408
Year-Number: 2017-46

Abstract

Avrupa Birliği'nin siyasi bir topluluğa evrilmeye başlamasıyla beraber AB vatandaşlarının ortak kimlikleri önemli bir sorunsal olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışma Bulgaristan ulus-devletinin kuruluşu esnasında inşa edilen ulusal kimlik ile etnik kimliği çatışan Türk azınlığın AB üyeliği sonrasındaki kimlik ilişkilerini incelemektedir. Çalışma 2011-2013 yılları arasında yapılan anket çalışmasından ve derinlemesine görüşmelerden elde edilen bulguların bir kısmını sunmaktadır. Anket verilerine dayanarak bireysel düzeydeki ortak kimliğin unsuru olan özkategorizasyon ilişkileri değerlendirilmekte, ardından görüşmelerin analizi yapılarak topluluk düzeyinde üretilmiş kimliklerin bireysel olarak nasıl (yeniden) inşa edildiği ortaya konmaktadır. Analizin sonuçları Bulgaristan'da Türklerin bireysel düzeyde çoklu kimlikler geliştirdiğini göstermiştir. Azınlık üyeleri en önemli kimlik olarak kabul ettikleri ve soy, dil, örf ve adetleri temel alarak inşa ettikleri etnik kimliklerini tehdit eden etnik-ulusal kimliği reddederken; yarısından fazlası sivil değerleri temel alan bir ulusal kimliği kabul etmektedir; daha çok ekonomik refah, medeniyet ve eşit muamele temelinde inşa ettikleri ulusüstü kimlik de küçük bir kesim arasında belirmeye başlamıştır.

Keywords

Abstract

The collective identity of the EU citizens has emerged as an essential question when the European Union started to evolve into a political community. This study analyzes identity relations of the Turkish minority after Bulgaria’s accession to the EU, whose ethnic identity conflicts with the national identity constructed during the formation of the Bulgarian nation-state. The study provides a part of the findings obtained from the in-depth interviews and the questionnaires conducted between 2011-2013. In this study, self-categorization relations that are one component of the collective identity at the i

Keywords