MUHAMMED B. ALİŞ’İN “KUR’ANÎ DELİLLER İLE SÜNNİ AKİDEYE YAKLAŞIM” ADLI AKÂİD RİSALESİNİN TERCÜMESİ, TAHLİLİ VE BU RİSALE BAĞLAMINDA EŞ’ARÎLİĞİN SIFAT ANLAYIŞI

Author:

Number of pages: 112-130
Year-Number: 2017-47

Abstract

İslam Akâidi, Müslüman toplum nezdinde genel olarak risaleler ile öğretilmiştir. Bu risaleler hicri birinci yıldan günümüze kadar yazılmaktadır. Bu risaleler genellikle Eş’arî ve Matüridî mezhepleri üzerine yazılmıştır. Bununla beraber Selefi Mezhebine ait risaleler de mevcuttur. Bu risalelerde öncelikle Allah’a ait sıfatlar, fiiller ve peygamberler ve sıfatları ve semiyyâta dair diğer meseleler ele alınmaktadır. Son dönem akâid risalelerine güzel bir örnek oluşturan Muhammed b. Aliş’in Kur’an ayetleri ışığında ele aldığı akâid risalesinin günümüz Türkçesine aktarılması ve içeriğinin tahlili önemlidir. Biz, bu eser bağlamında Eş’arîliğin sıfat anlayışını da aktarmayı hedefledik. Eserin tahlili ve Eş’arîliğin sıfatlar hakkındaki görüşleri belirtildikten sonra metnin sonunda “Kur’anî Deliller ile Sünni Akideye Yaklaşım” adlı risalenin tercümesi aktarılacaktır.

Keywords

Abstract

Islamic Aqidah is taught in general with the Risalis in the Muslim community. These trials are written from the first year to the present day. These treatises are usually written on Ash'arî and Maturidî denominations. However, there are also the Selefi Mezhebine's treatises. These treatises deal primarily with attributes, acts and prophets belonging to God, and other things about adjectives and semiyyat. Muhammad b. Aliş is a good example for the recent period studies. It is important for Aliş to transcribe the contemporary treatise of the Qur'an in the light of the verses of the Qur'an and to convey it to contemporary Turkish. In this context, we also aimed to convey the attitude of the Asharias. After the interpretation of the work and the views on the attributes of Ash'arri, the translation of the treatise "The Approach to the Qur'anic Delilah and the Sunni Aqidah" will be given at the end of the text.

Keywords