YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN KÜLTÜR AKTARIMINA ETKİSİ: BOSNA HERSEK ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 291-304
Year-Number: 2017-48

Abstract

Bu çalışmanın amacı yabancı bir dil olarak Bosnalılara öğretilen Türkçenin, öğretiminde kullanılan kültür unsurlarının ne derece aktarıldığını tespit etmektir. Dil kültürün aktarıcısıdır. Bir milletin kültürü kendi dilinin içerisinde barınmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarımı yöntemlerinden biri de kültür öğelerinin sıkça bulunduğu kültürel metinlerin kullanımıdır. Yapılan bu çalışmada temel, orta ve yüksek seviyede Türkçe öğrenmiş bireylere; verileri toplamaya yönelik iki seçenekli, likert ölçekli ve açık uçlu sorular yöneltilerek anket uygulması yapılmıştır. Yapılan anket, SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Ulaşılan bulgulara göre Bosna Hersek’te yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarımının boyutları ve bu aktarımda kullanılan kültürel unsurların yeri tespit edilmiştir. Bu bağlamda yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürel unsurların beklenen düzeyde Bosnalılara aktarıldığı anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study it is to determine to what extent the cultural elements used in teaching as a foreign language Turkish is taught to Bosnians. Language is the carrier of the culture. One nations culture lives within its own language. One of the culture transfer methods is to use literacy texts which contain often cultural items at the teaching of Turkish as foreign language. In this research, for collecting data a survey study that consists of double optional, open-minded, likert scale has been conducted to the i

Keywords