DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ODYOLOJİK DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 469-478
Year-Number: 2017-48

Abstract

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), dikkat eksikliği ve aşırı ha-reketlilik gibi temel özelliklerle ortaya çıkar. İşitme kaybı da dikkat problemle-rine yol açabilir. Ancak, DEHB tanısı almış çocukların işitme işlevlerini detay-lı bir şekilde incelemiş araştırmalar mevcut değildir. Bu çalışmanın amacı DEHB tanısı almış çocukların işitme özelliklerini incelemektir. Veriler, Con-ners’ Ana Baba Derecelendirme Ölçeği–Kısa Form (CADÖ–48), Conners’ Öğ-retmen Derecelendirme Ölçeği–Kısa Form (CÖDÖ–28), Çocuk ve Ergenlerde Davranım Bozuklukları için DSM-IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Öl-çeği (ÇEDBÖ) ve timpanometrik ve odyometrik işitsel değerlendirmeler vası-tasıyla toplanmıştır. Psikiyatri uzmanı tarafından yapılan görüşme sonucunda DEHB tanısı almış 6-18 yaş aralığındaki 33 hasta bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 6 hastanın (%18) çok hafif/hafif derecede sağ kulağında işitme kaybı olduğu, 8 hastanın (%24) çok hafif/hafif derecede sol kulağında işitme kaybı olduğu ve 9 hastanın (%28) her iki kulakta da kulak zarı ve orta kulak da sorun olabileceğini düşündüren tip As timpanograma sahip olduğu görülmüştür. Böylelikle DEHB tanısı konulurken hastalara işitme değerlendir-melerinin yapılması gereklidir.

Keywords

Abstract

Objective. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is characterized by attention and hyperactivity problems. Hearing loss can also cause concentration difficulties. However, there is no study which investigated in detail auditory characteristics of children with ADHD. The aim of the study was to investigate the auditory characteristics of children with ADHD. Method. The data were gathered through Conners’ Parent Rating Scale–Short Form (CPRS-48), Conners’ Teacher Rating Scale–Short Form (CTRS-28) and DSM-IV Based Screening and Rating Scale for Identifying Behaviour Disorders among Children and Adolescents and audiological assessments including tympanometrical and audiometrical assessments. The sample consisted of 33 patients aged 6 to 18 who were diagnosed as having ADHD during the psychiatric interview. Findings. The results showed that 6 (%18) patients had very mild/mild hearing loss in the right ear, 8 (%24) patients had very mild/mild hearing loss in the left ear and 9 (%28) patients had Tip As tympanogram in both ears suggesting problems in the tympanic membrane or middle ear pathology. Discussion. While making a diagnosis of ADHD, it is necessary to undertake audiological assessments.

Keywords