ÖĞRENCİLERİN İNTERNET ORTAMINDA YAPTIKLARI KONTROL DIŞI ALIŞVERİŞLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 249-258
Year-Number: 2017-48

Abstract

Günümüzde işletmeler geleneksel pazarlama anlayışından uzaklaşmış pazarlama faaliyetlerini internet üzerinden gerçekleştirmeye başlamışlardır. Diğer bir ifadeyle pazarlama faaliyetlerinde elektronik pazarlamayı kullanmaktadırlar. Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler tüketici satın alma davranışlarının değişmesine sebep olmuştur. İnternet kullanımının yaygınlaşması tüketicilerin ürünlere daha hızlı daha ucuz ve daha kolay ulaşılmasını sağlamaktadır. Ancak bu durum tüketicilerin elektronik ortamda gördükleri ihtiyaçları olamayan ürünleri de satın alma yönünde davranış sergilemelerine sebep olmuştur. Bu araştırmanın amacı Araştırmanın amacı; öğrencilerin internet ortamında gerçekleştirilen alış verişlerde kontrol dışı satın alma eğilimlerinin incelenmesidir. Araştırma örneklemi olarak olasılığa dayalı örneklem yöntemlerinden biri olan basit tesadüfi örnekleme yöntemi ve veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Ankette 240 öğrenciye kontrol dışı satın alma davranışları ile alakalı sorular sorulmuştur. Elde edilen veriler SPPS programında frekans analizi, t testi analizleri yapılmış ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış ve sonuçlar yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

Nowadays, businesses have begun to perform their marketing activities over the internet by moving away from traditional marketing approach. In other words, they have used electronic marketing in their marketing activities. Developments in information technologies have led to the changes in consumer purchasing behaviours. Becoming increasingly popular of internet use ensures consumers to have access to products in a faster, cheaper and easier manner. However, this also caused customers to display a behaviour for buying unnecessary products they saw in electronic environment. The purpose of this study was to examine their trends in noncontrollable purchasing at online shoppings done by students. Simple random sampling method, which is one of the probability sampling methods, was employed as research sample and survey was used as data collection tool. It was asked 240 students questions associated with their noncontrollable purchasing behaviors in the questionnaire. The frequency analysis and t-test analyses regarding the data obtained were performed in SPPS software. The means and standard deviations were calculated. The results were interpreted.

Keywords