SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ETKİLERİ ÜZERİNE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 437-452
Year-Number: 2017-46

Abstract

Bu çalışma, Sosyal medyanın tüketici davranışları etkileri üzerine üniversite öğrencilerinin satın alma öncesi ve sonrası kararlarında sosyal medyanın ne kadar etkili olduğu, sosyal medyayı kullanım düzeylerinin neler olduğu, sosyal medyayı mal ve hizmetlere ulaşmada ne şekilde kullandıkları ve sosyal medyayı kullanma alışkanlıklarının tüketim algısı üzerindeki demografik özelliklerinin etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek yüksekokulu ve İ.İ.B.F. Öğrencileri ile Kastamonu Üniversitesi Devrekâni Meslek Yüksekokulu ve İletişim fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23™paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anketin değerlendirilmesi sonucunda; öğrencilerin sosyal medya kullanım düzeyi ile sosyal medyada satın alma öncesi ve sonrası sergilenen tüketici davranışı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin sosyal medyada satın alma öncesi tüketici davranışı ile sosyal medyada satın alma sonrası tüketici davranışı arasında pozitif ve anlamlı ilişki vardır.

Keywords

Abstract

This study is made to determine to what extent social media is effective on their decisions after and before purchasing of the university students about effects of social media to the consumer behaviors , what are the usage stage of their social media, in what way they use social media to reach the goods and services and the demographic features ' effect of usage habits of social media on consumption perception. The sample group of the study consists of Karamanoğlu Mehmetbey University Vocational School of Social Sciences and Faculty of Economics and Administrative Sciences Students and Kastamonu University Devrekani Vocational School and Faculty of Communication Students. The survey application has been made as data collection tool. The data obtained has been analysed by using SPSS 23™packaged program. It has been determined that there is a positive and meaningful relationship between the consumer behaviors demonstrated after and before purchasing in social media with social media usage level of the students. In addition, there is a positive and meaningful between the consumer behaviors after and before purchasing in social media for the students.

Keywords