ÖĞRETMEN ADAYLARININ FACEBOOK GRUPLARININ EĞİTSEL AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 253-261
Year-Number: 2017-46

Abstract

Teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte hayatımızda oldukça fazla yer almaya başlayan sosyal ağlar, bireylerin iletişimlerinde ve öğrenme şekillerinde değişiklikler meydana gelmesine neden olmuştur. Bu bağlamda pek çok eğitim-öğretim etkinliği kapsamında sosyal ağlar işe koşulmaktadır. Bu çalışmada sosyal ağlar arasında, dünya çapındaki güncel aktif kullanıcı sayısı bakımından lider durumda olan Facebook’un eğitsel amaçlı kullanımı ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının eğitsel amaçlı Facebook gruplarını kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan (6 kadın, 6 erkek) 12 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Nitel araştırma süreçlerine uygun olarak desenlenen araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve veriler tümevarım analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda araştırmaların bulguları, i)Facebook gruplarının öğretmen adaylarının iletişimine etkisi, ii) Facebook gruplarının öğretmen adayları ile öğretim görevlilerinin iletişimine etkisi, iii) Facebook gruplarının ders kaynakları ve materyal kullanımına etkisi iv) Facebook gruplarının ders içeriğinin öğrenilmesine etkisi olmak üzere dört ana temada toplanmıştır.

Keywords

Abstract

With rapid developments in technology, social networks have caused changes in i

Keywords