ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-46
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İŞLETME, YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Number of pages: 596-614
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Girişimcilik, ülkelerin ekonomik gelişmişlik seviyelerinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca toplumların gelişmesinde, sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmesinde girişimcilik özelliği gösteren kişilerin girişimciliğe yönlendirmek ve girişimci sayısını artırmak önemli bir konudur. Devletin girişimciliği teşvik etmesinin yanında; girişimcilerin sayısını artırmak konusunda üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemek ve girişimciliğe teşvik etmek önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Kastamonu Üniversitesindeki farklı akademik program ve bölümlerdeki öğrencilerin girişimcilik eğilimini değerlendirmektir. Bu amaçla girişimcilik eğilimlerinin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmada veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir. Elde edilen veriler t-testi ve ANOVA yöntemiyle analiz edilmiştir. Girişimcilik eğiliminin cinsiyet ve akademik programa göre farklılıkların bulunduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Entrepreneurship, plays an important role in increasing the economic development levels of countries. It is also an important issue in the development of the societies, to have entrepreneurship entrepreneurship and to increase entrepreneurship with sustainable competitive advantage. Besides encouraging the entrepreneurship of the state; It is important to determine the entrepreneurial tendencies of university students and to encourage entrepreneurship in order to increase the number of entrepreneurs.The aim of this study is to evaluate the different academic programs at Kastamonu University and the entrepreneurial tendencies of the students in the departments. For this purpose, it has been researched whether entrepreneurial tendencies differ according to demographic characteristics. Survey data were obtained by questionnaire method. The obtained data were analyzed by t-test and ANOVA. Entrepreneurial tendencies have been found to vary according to gender and academic pro- gramme.

Keywords