FİNLANDİYA, DANİMARKA VE NORVEÇ’TE YEREL YÖNETİMLER

Author:

Number of pages: 352-372
Year-Number: 2017-46

Abstract

Bu makalenin konusu Finlandiya, Danimarka ve Norveç’te yerel yönetimlerdir. Makale söz konusu ülkelerde yerel yönetimlerin rolü, konumu, önemi ve işleyişi üzerine odaklanmaktadır. Yerel yönetimlerin rolü, konumu, önemi ve işleyişi üç ülke üzerinden karşılaştırılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla makalede karşılaştırmalı yöntem kullanılmıştır. Bu yöntem bir çok disiplinde önemli bir kullanım alanına sahiptir ve üç farklı şekilde kullanılmaktadır (Azarian, 2011: 114). İlk olarak, iki veya daha fazla olayın veya durumun genel yansımalarını ele alır. Burada karşılaştırma karşılaştırılan şeylerin özelliklerini, uygulamalarını, yansımalarını ve sonuçlarını içermektedir. Açıklayıcı bir nitelik taşımaktadır. İkinci olarak, çoğunlukla benzer iki veya daha fazla sosyal olaylar ve süreçleri gözlemleyerek, hem benzerlikleri hem de farklılıklarını yakalamaya çalışmaktadır. Üçüncü olarak, iki veya daha fazla benzer sosyal olaylar ve süreçler üzerinden genel bir teori oluşturmaya çalışmaktadır. Farklılıklar tamamen göz ardı edilmeksizin, benzerlikler üzerine odaklanmaktadır (Azarian, 2011: 117). Bu makalede karşılaştırmalı yöntemin esas olarak birinci türü tercih edilmiştir. Bu türün tercih edilme sebebi, karşılaştırmanın söz konusu ülkelerdeki yerel yönetimlerin benzerlikleri yahut farklılıkları üzerine odaklanmayarak, sadece bu ülkelerin yerel yönetimleri ve işleyişini açıklama amacını taşımasıdır. Makalenin ilk kısmı, Finlandiya, Danimarka ve Norveç’te genel olarak yerel yönetimlerin yapısı ve önemi. İkinci kısmında, söz konusu ülkelerde yerel yönetimlerin işleyişi, görev ve yetki dağılımı, bütçesi, gelir ve giderleri ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

The subject of this article is the local governments in Finland, Denmark and Norway. The article focuses on the role, position, importance and function of local governments. In this context, the role, position and functioning of local governments have been tried to be explained by comparing them in three countries. Therefore, comparative method was used for the article. This method has an important use in many disciplines and is used in three different ways. First, it considers the overall reflections of two or more events or circumstances. The comparison here includes the features, practices, reflections and consequences of the compared issues. This comparison is explanatory. Second, it often tries to capture similarities and differences by observing two or more similar social events and processes. This method focuses on similarities without ignoring the differences. In this article, the first type of comparative method was mainly preferred. The reason for this preference is that the comparison does not focus on the similarities or differences of the local governments in the countries, but just focuses on explaining the local governments and their functioning in these countries. The first part of the study is mainly about the structure and the importance of local governments in Finland, Denmark and Norway. In the second part, the functioning, duties, authority distribution, budget, income and expenditure of the local governments in the mentioned countries are discussed.

Keywords