HEDONİK TÜKETİM KAVRAMI IŞIĞINDA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ: İZMİR FOLKART TOWERS ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 213-239
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Metropollerin gelişmesiyle birlikte yaygınlaşan Towers (Kule) konseptleri modern, teknolojik, sanatsal ve estetik mimari tasarımları, sosyal imkânları, hedonik temelli çağrışımları ile rasyonel ihtiyaçların ötesine geçerek sosyal statü sağlama, prestijli olma ve ayrıcalıklı hissetme olgularına da cevap verebilecek nitelikte evrilmekte ve bu süreçte pazarlama stratejilerinin gücünden de yararlanılmaktadır. Bu çalışmada hedonik tüketim kavramı ışığında gayrimenkul sektöründeki pazarlama stratejilerinin Folkart Towers İzmir örneği üzerinden incelenmesi amaçlanmıştır. Kalitatif araştırma tekniklerinden faydalanarak vaka analizi şekilde gerçekleştirilen çalışmada, kartopu örneklem tekniği ve derinlemesine yüz yüze görüşmelerden faydalanılmış, elde edilen veriler araştırma konusu bağlamında irdelenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Folkart Towers ürün/hizmetlerinin tüketiciler tarafından konutta alışılagelen fonksiyonelden çok hedonik ve lüks unsurlar doğrultusunda benimsendiği, stratejik pazarlama ve konumlandırma çabalarının henodik ve lüks tüketim ihtiyaçlarına göre gerçekleştirilerek ve konut sektörüne yeni bir bakış açısı getirerek başarıyla uygulandığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Towers concepts that have become widespread or common with the development of metropolises seem to be evolved in a way that they can meet the demands of having social status, prestige and feeling of privileged by shifting beyond rational necessities with the hedonistic associations based on their modern, technological, artistic and aesthetic architectural designs, social facilities and also the power of marketing strategies are used during this process. In this study it is aimed to investigate the marketing strategies in the real estate sector in the light of hedonic consumption concept with the case of Folkart Towers İzmir. Qualitative case study analysis was used, the data was gathered with the help of snowball sampling and face to face-depth interview techniques, also intellectualised and interpreted within the context of research topic. Based on the research results; Folkart Towers products/services are internalised by the consumers not only basing on their usual functional features but more basing on their hedonic and luxury features, strategic marketing and positioning efforts are held due to hedonic and luxury consumption needs and performed ably by creating a new perspective in the real estate sector.

Keywords