OKUL YÖNETİCİLERİNİN DENETİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 530-546
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı devlet okullarında görev yapan okul yöneticilerinin denetime ilişkin görüşlerinin ortaya koymaktır. Nitel araştırma ile yapılan bu araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın ölçüt örneklemle belirlenen çalışma grubunu, Ümraniye İlçesi’nde öğrenci sayısı 1500’den fazla olan okullardaki yöneticiler oluşturmaktadır. Araştırmaya 24 okul yöneticisi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yüz yüze görüşme yapılarak toplanmıştır. Veriler ses kaydı ile kayıt altına alınmıştır. Toplanan veriler içerik analiz yöntemi ile çözümlenip yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular çerçevesinde, okul yöneticileri yapılan denetimin belli bir süre geçtikten sonra kendilerine denetim ile ilgili dönüt verdiklerini böylelikle güçlü ve zayıf yönlerini gördüklerini, okul yöneticilerinin bir kısmı gelen maarif müfettişlerinin rehberlik yaptıklarını, yol gösterdiklerini, kendileri ile işbirliği içerisinde olduklarını belirtmişlerdir. Okul yöneticilerin bir kısmı denetimin kırtasiyecilik olduğunu, maarif müfettişlerinin okulda kalma sürelerinin bir okulu tanımak için yeterli olmadığını, bazı maarif müfettişlerinin açık aramak için geldiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca müfettiş sayısının yetersiz olduğunu belirterek merkezden gelen maarif müfettişlerinin her okulu aynı usulde değerlendirdiklerini vurgulamışlardır. Okul yöneticileri denetimin okul temelli bir denetim olması gerektiğini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to put the school administrators who work in the public schools into consideration. In this research conduct qualitative research, the findings were used in the analysis. The number of students is more than 1500 students in the schools. 24 school administrators voluntarily participated in the research.The data obtained in the study were analyzed by content analysis method. In accordance with the findings that is obtained, school administrator have given feedback about the audit after a certain period of time thas they can see their strenght and weakness. Some of the school administrator have pointed out that the inspector of the ministry of education who come to school are quiding and coaperating with them. Some of the school administrators have pointed out that the audit have done as a burocratıc and the time of the inspectors of the ministry of educations stay at school is not enough to get to know a school and some inspectors come to school only for detecting a weak point of the school. Moreover, some administrator have emphasited that the numbers of inspector are insufficient who come from the center and they evaluate every school by the some forma. School administrators have pointed out that audit should be school based.

Keywords