CLAUDE MONET’İN “İZLENİM: GÜN DOĞUMU” ADLI YAPITININ A. J. GREIMAS’A GÖRE GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN ÇÖZÜMLENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 200-212
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyaya bir anlamlandırılmışlık sistemi olarak bakarsak aslında her şeyin göstergelerden oluştuğunu anlarız. İnsanın doğada varoluşu ile başlayan iletişim göstergelerinden, günümüz modern insanının iletişim yöntemlerindeki göstergelere kadar dil ve görsel göstergeler, 20. Yüzyılın ilk yarısında varlığını kazanan göstergebilimin temel konusu olmuştur. İnsanın öğrenme edinimi sayesinde anlamlı hale getirdiği her gösterge tarihsel özdeşleşimiyle çağrışım, karşıtlık ve benzerlik gibi çeşitli ilişkilerden yararlanılarak gerçekleşmektedir. İmge dizgeleriyle örülü sanat yapıtlarını anlamlandırmak için sanatın tüm disiplinlerinde göstergebilimsel çözümlemelerden faydalanılmaktadır. Bu araştırma, sanat tarihinde önemli bir yeri olan Empresyonizm (İzlenimcilik) akımının en önemli temsilcisi, bir bakıma onun isim babası sayılan Claude Monet’in 1872’de yaptığı 1874’de sergilenen ve İzlenimcilik akımının adını, sanatçının bu yapıtından alan “Soleil Levant” (İzlenim: Gün Doğumu) adlı eserinin ünlü Fransız göstergebilimci Algirdas Julien Greimas’ın göstergebilimsel yöntemine dayanılarak çözümlenmesini amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

If we view the world as a system of meaningfulness, we see that everything is made up of signs. From communicative signs, which began with the human existence in nature, to the signs used by the modern day man, all languages and visual signs have been the subject of semiology, which came into existence in the first half of the 20th century. Every sign, which man gave sense to through his learning acquisition, come into being through certain relationships such as antilogy and analogy. They benefit from semiological analyses in all artistic disciplines in order to give sense to works of art, which are composed of system of images. This study seeks to analyze Claude Monet’s “Impression: Soleil Levant”, which was painted in 1872 and which movement of impressionism was named after, according to the semiological method of famous French semiotician Algirdas Julien Greimas. Impressionism, the most important representative of which is Claude Monet, has a significant place in the history of art.

Keywords