HÜSÂMÜDDÎN ES-SİĞNÂKÎ’NİN ‘‘ET-TESDÎD FÎ ŞERHİ’T-TEMHÎD’’ İSİMLİ ESERİ BAĞLAMINDA KELÂMULLAH’IN MAHİYETİNE YÖNELİK YAKLAŞIMI

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ
Number of pages: 303-326
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslâmî literatürde ‘‘ilahî hitap’’ olarak da isimlendirilen kelâmullah, Allah’ın bilgisinin iradesi ve kastı doğrultusunda dilsel düzeyde ortaya çıkmasıdır. İlk bakışta bu kavram, farklı şekillerde çalışılmaya müsait bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda bir konu olarak bu kavram, belli bir ekolün ya da âlimin görüş ve düşünceleriyle sınırlanabileceği gibi, belirli bir tarihsel dönemle sınırlı olarak da çalışılabilir. Buna göre çalışma sürecinde verilen konu başlığı, ister istemez çalışmaya yönelik kendi içinde belli bir çerçeve çizme ve sınırlamayı öngörmektedir. Çizilen bu çerçeve ve sınırlama, çalışmanın yöntem ve içeriğini belirlemenin yanı sıra konuyu bir sorun olarak teolojik ve dilsel düzeyde ele almayı gerektirir. Nitekim kelâm, fıkıh, sarf ve nahiv alanlarında eserler veren Hüsâmüddîn es-Siğnâkî, Mâverâünnehir bölgesinin Hanefî-Mâturîdî çizgideki önemli âlimlerindendir. O, konuya dair görüş ve düşüncelerini ortaya koyarken daha çok sebr-taksim yöntemine başvurarak tartışma ve izah etme yolunu tercih etmektedir. Bu makalede soruna farklı bir boyut kazandırması bakımından onun kelâmullahın mahiyetine yönelik yaklaşımı ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

In Islamic literature kalâmullah (the speech of God), which is also called ‘

Keywords