VAROLUŞUN TRAJEDYASI: "SEN AYDINLATIRSIN GECEYİ" FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 302-312
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ünlü edebiyat eleştirmeni, düşünür ve estetik kuramcısı Walter Benjamin’e göre (1993: 15) her çağın düşlere dönük bir yanı, çocuksu bir yanı vardır. İnsanlar yalnızca fiziksel bir evrenin parçası değil aynı zamanda sembolik bir evreninde parçası ve yaratısıdırlar. Söz konusu bu sembolik evren önce anlatılara, ardından her çağa özgü çeşitli yazınsal, görsel ve işitsel araçlarla çeşitli sanat formlarına aktarılmaktadır. Günümüzde sinema insanın doğayla, kendiyle ve doğa karşısındaki çaresizliğiyle ilgili çelişkilerini modern bir mitoloji olarak yine insana sunmaktadır. Bu çalışmada Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı mistik ve fantastik öğelerle bezenmiş bir Anadolu tragedyası olan "Sen Aydınlatırsın Geceyi" filmi (2013) göstergebilimsel açıdan analiz edilecektir. "Sen Aydınlatırsın Geceyi" Deneysel bir anlatım üzerine gerçeküstücü bir hikâye olarak karşımıza çıkmaktadır. Onur Ünlü bu filminde aşk, trajedi, varoluş, güç istenci, insan doğası gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çalışma kapsamında incelenen “Sen Aydınlatırsın Geceyi”, içinde bulunduğu dönemin algeorik olarak nasıl anlamlandırıldığını ifade eden birer temsil sistemi olarak yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

According to the famous literary critic, thinker and aesthetic theorist Walter Benjamin (1993: 15), every age has a childlike side; a side towards the dreams. People are not only a part of a physical universe but also a part and a creation in a symbolic universe. This mentioned symbolic universe is transferred to narratives first, and then various forms of art with various literary, visual and audial instruments peculiar to each age. Nowadays, cinema presents the contradictions of human desperation to nature, itself and nature, again as a modern mythology. In this work, the film "Sen Aydınlatırsın Geceyi" (2013), an Anatolian tragedy decorated with mystical and fantasy elements directed by Onur Ünlü, will be analyzed from the standpoint of semiotics. "Sen Aydınlatırsın Geceyi" is a surrealistic story based on an experimental narrative. In this film Onur Ünlü focuses on topics such as love, tragedy, existence, will to power and human nature. "Sen Aydınlatırsın Geceyi", which is examined within the scope of the study, has been interpreted as a representation system that expresses how the period in which it is being understood is algebraically interpreted.

Keywords