BÂKİ’NİN “CÂN” REDİFLİ GAZELİNİN ŞERHİ VE YAPISALCILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 367-381
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacını, Kanuni devrinde dönemin en büyük şairi sayılarak kendisine “Sultânü’ş-şuarâ” unvanı verilmiş, namı ve eserleri Anadolu ve Rumeli’nin dört bir yanına yayılmış, Hindistan’a kadar adını duyurmuş olan Bâkî’nin “Cânâ” redifli gazelinin şerhi ve ardından yapısalcılık bakımından incelenmesi oluşturmuştur. Yirminci yüzyıl ile birlikte dil ve edebiyat dünyamıza giren yapısalcılık, modern tarzda metin inceleme yöntemidir. Klasik Türk edebiyatı metinleri geleneksel şerh yöntemlerinin dışında yapısal olarak incelendiğinde şekil, içerik, anlam ve sanatsal değer bakımından daha açıklayıcı ve anlaşılır olacaktır. Bu açıdan çalışmada, Bâkî’nin “Cânâ” redifli gazeli bu hedef doğrultusunda incelenmiş, sanat ve estetik değeri saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to comment on and analyze Bâkî's ghazel with the rhyme of "Cânâ" in the context of constructivism. Considered to be the greatest poet of the Kanuni period, Bâkî and his works were known all around Anatoli and Rumelia, and reaching even India. Introduced to the world of language and literature in 20th century, constructivism is a modern method of text analysis. When classical Turkish literature texts are analyzed using methods other than that of traditional commentary, they become more explanatory and intelligible in terms of structure, content, meaning and artistic value. In this respect, in this study, Bâkî's ghazel with the rhyme of "Cânâ" has been analyzed accordingly and its artistic and aesthetic value has been determined.

Keywords