BOŞANMA VE ZİNA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİN YASA UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Author:

Number of pages: 201-222
Year-Number: 2017-46

Abstract

Bu çalışma zina olgusu ve boşanma ilişkisini hukuksal bağlamda ele alarak Avrupa Birliği’ne üye ya da aday ülkelerin uygulamaları ile Türkiye’deki mevcut ve daha önceki hukuki uygulamaların karşılaştırmalı olarak incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmada Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde medeni kanun, aile kanunu ve ceza kanunlarını revize etmiş üye ya da aday ülkelerin araştırma konusuna ilişkin mevcut yasa uygulamaları incelenmiştir. Bu incelemeler özellikle 1970’li yıllardan sonra toplumların siyasi, ekonomik, kültürel ve hukuksal dönüşümlerinde etkililiği artarak devam eden kadın hareketleri göz önünde bulundurularak ele alınmıştır. Bu nedenle çalışmada feminist sosyal hizmet yaklaşımın temel paradigmalarından ya-rarlanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda Türkiye’de mevcut yasalarda ‘‘zina’’ fiili-nin Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) suç olarak nitelendirilmediği ancak Türk Medeni Kanununda (TMK) özel boşanma sebepleri arasında bir boşanma gerekçesi olarak tanımlandığı anlaşılmıştır. Çalışma kapsamında incelenebilen 21 AB üyesi (ya da aday) ülkenin ceza kanunlarıda zina’nın suç olarak tanımlanmadığı görülmüştür. Bu ülkelerin medeni kanunlarında yapılan incelemelerde zina olgusunun pek çok ülke bakımından hukuken düzenlenmiş bir boşanma sebebi ya da tek başına bir boşanma sebebi olarak görülmediği sonucuna da ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to examine the relation between adultery fact and

Keywords