YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM VE UYUM SÜRECİNDE KULLANILAN TİYATRO ÇALIŞMALARI

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 293-301
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil öğretimi programı, materyalleri, öğrenim ortamı önemlidir ve öğrenci, kitap ve öğretmen üçgeni ile sınırlandırılamaz. Günümüzde, dil öğretiminde geleneksel öğretmen merkezli ve dilbilgisi ağırlıklı metotlardan ziyade farklı uygulamalar kullanılmaya başlanmıştır. Bu uygulamalarda iletişim becerilerini geliştirmeye, konuşmaya, dinlemeye öncelik veren yöntemler uygulanmaktadır. Tiyatro kullanılarak dil öğretimi bunu hedefleyen çalışmalardan biridir. Tiyatro, dil öğretimini sınıf içi alandan çıkarıp sınıf dışı alana taşıyarak öğrencinin dil ve sosyal gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Bu çalışmada deyimler, atasözleri ve kalıplaşmış ifadelerden oluşan metinlerin yaşamın içinden güncel olaylarla bir araya getirilerek oluşturulan tiyatro metinlerine ve bu metinlerin uygulamalarına yer verilmiştir. Bu yöntemle öğrenci sadece sözel değil beden dilini de kullanarak hedef yapıları öğrenir. Tiyatro metinlerinin oluşturulmasında TV programları, gazete haberleri, dildeki kültürel yansımalar kullanılmıştır. Çalışmada bu metinlerin yazılı örneklerinin yanı sıra, uygulama çalışmalarının görsel formatlarına yer verilmiştir. Tiyatro yaşamın yansıması, kültürün ve sanatın aynasıdır ve günümüzde dil öğretimindeki önemi yadsınamaz. Bu çalışmada özellikle güncel yaşamın aktarılması, dil öğreniminin daha renkli ve ilginç hale getirilmesi, öğrencilerdeki yaratıcılığın ortaya çıkarılması, onların daha aktif bireyler haline getirilmesi ve sosyal çevreye uyum sağlamalarının desteklenmesi amacıyla örnek bir uygulama sergilenmiştir.

Keywords

Abstract

The language teaching program, materials, learning environment are importantand cannot be limited to students, books and teachers. Now a days, in language teaching, instead of traditional teacher-centered and grammatica lmethods different practices have been used. In these applications, methods which prioritize communication skills development, speaking and listening are applied. Using theater and drama in foreign language teaching is one of the studies that aim to do this. Theater and drama influences the learner's language and social development positively by taking language learning out of the classroom. In this study, the texts using idioms, proverbs and stereotyped expressions with the current events from the life, and the applications of these texts are studied. With this method, the student learns target structures by using not only verbal but also body language. TV programs, newspaper news, and cultural reflections in the background were used in the creation of the theater texts. In this study, visual formats of application works as well as written examples of these texts are given. Theater is the reflection of the life, art and culture and the importance of theater and drama in language teaching cannot be denied. In this study, a sample application of theatre in language learning is present in order to show the current life, to make the language learning more colorful and interesting, to reveal the students the creativity and to make them more active i

Keywords