SOSYAL İLİŞKİLERİN TÜRK SEÇMENİNİN SİYASAL DAVRANIŞINA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 172-200
Year-Number: 2017-46

Abstract

Sosyal ilişkiler, toplumsal yaşamın en temel ve en önemli öğelerinden biridir. Sosyal ilişki biçimlerimiz, tutumlarımızı, davranışlarımızı, inançlarımızı, kültürümüzü ve kimliğimizi oluşturmaktadır. Seçmen olarak birey, siyasal davranışının oluşum sürecinde çeşitli iç ve dış faktörlere maruz kalmaktadır. Bu anlamda, sosyal ilişki gruplarının seçmen olarak bireyin, siyasal davranışına etkileri farklı düzeylerde ve şekillerde gerçekleşebilmektedir. Ancak, bunların nasıl gerçekleştiği ve ne düzeyde etkilerinin bulunduğunun bilimsel bir araştırma kapsamında tüm yönleriyle ortaya konulması gereği bulunmaktadır. Bu çalışmada sosyal ilişkilerin seçmenin siyasal davranışına etkisi belirlenmeye çalışılacaktır. Literatürde sosyal ilişkilerin siyasal tercihe etkisine ilişkin bütüncül bir çalışmanın olmaması; çalışmanın temel motivasyonlarından biridir. Bu çalışmada, bireylerin siyasal davranış bağlamında sosyal ilişki deneyimlerinin açıklanması, keşfedici ve betimleyici nitelikte bir alan araştırması ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede, bu çalışmada "Sosyal İlişkilerin Türk Seçmeninin Siyasal Davranışına Etkisi"nin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde çalışmada alan araştırması yöntemi esas alınarak ve veriler 12 ilde 2579 örneklem üzerinde yüz yüze anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; siyasal sosyalleşme sürecindeki temel rolü dolayısıyla aile, siyasal davranış üzerindeki etkisi olan sosyal grupların başında gelmektedir. Diğer yandan akrabalar, arkadaşlar, sivil toplum kuruluşları ve komşuların siyasal davranış üzerinde sınırlı etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Social relations are one of the most basic and important items of social life. Our social relationships form our attitudes, behaviors, beliefs, culture and identity. As an electorate, the i

Keywords