NEOLİBERALİZM VE SONRASI: MAKRO İKTİSATTA DEĞİŞEN PARADİGMALAR

Author:

Number of pages: 147-164
Year-Number: 2017-46

Abstract

Köklerini 19. yüzyıl İngiltere’sinin iktisadi liberalizminden alan neoliberalizm, 1980’lerden itibaren tüm dünyaya yayılarak ana-akım iktisat haline gelmiştir. Neoliberal anlayıştaki yükseliş art arda yaşanan krizler ile sekteye uğrarken, 2008 küresel ekonomik krizi neoliberal fikirlerin akademik dünyadaki egemenliği açısından bir kırılma noktası olmuştur. Bu çalışmanın amacı, neoliberalizm sonrası makro iktisatta yaşanan paradigma değişimine ışık tutmaktır. Çalışmada, neoliberal politikaların sorunlu dinamikleri üzerinde durularak, 1980’den sonraki süreçte tecrübe edilen iktisadi olguların neoliberalizm sonrası paradigmanın şekillenmesinde büyük rol oynadığının gösterilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, devlet gücünün ve düzenleyici otoritenin küresel finansal piyasalar üzerindeki rolünü tekrar ön plana çıkartan bir paradigma değişiminin ivme kazandığı gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

Neoliberalism, which takes its roots from the economic liberalism of 19th century England, became the mainstream economics since the 1980s by pervading the whole world. While the rise of neoliberal understanding was interrupted by a sequence of crises, 2008 global economic crisis became a breaking point for the dominance of neoliberal thoughts in the academic world. The purpose of this study is to shed light on the paradigm shift in macroeconomics after neoliberalism. In the study, by laying emphasis on the problematical dynamics of neoliberalism, it is aimed to demonstrate that the economic phenomena experienced after 1980 have played a significant role in shaping the paradigm after neoliberalism. In this context, it is observed that a paradigm shift, which brings the roles of state power and regulatory authority in global financial markets again into prominence, has gained momentum.

Keywords