KOBİ’LERDE FİNANSAL YÖNETİM TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI ve TRABZON İLİ GIDA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ANKET ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 1-21
Year-Number: 2017-46

Abstract

KOBİ’lerin ekonomik kalkınma ve gelişmedeki etkileri ve üstlendikleri rol literatürde geniş bir yer bulmuştur. Değişen sosyal ve ekonomik koşullara hızlı uyum sağlayabilme yetenekleri ve esneklikleri nedeniyle ekonomilerin önemli unsurlarından biri olarak kabul edilen KOBİ’lerin finansman, pazarlama, üretim, yönetim ve insan kaynakları gibi alanlarda karşılaştıkları sorunlar dezavantajlı yönleri olarak değerlendirilebilir. KOBİ’lerin dezavantajlı kabul edildikleri noktalardan biri de finansal yönetim tekniklerinin uygulanma eksikliği olup, bu eksikliğin söz konusu işletmeleri bazı sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığı ortaya çıkmıştır. Finansal yönetim tekniklerinin temel düzeyde ele alındığı bu çalışmada genel çerçeveden başlanarak, finansal yönetim tekniklerini ve uygulanma profilinin belirlenmesine değinilmiştir. Çalışma metodu olarak literatür taraması ve anket çalışmasından oluşan kombine bir yöntem benimsenerek uygulamada finansal yönetim tekniklerine yer verilmesinin gerekliliği ortaya konulmuştur. Bu bağlamda KOBİ’lerde finansal yönetim tekniklerinin ne ölçüde kullanıldığı saptanarak, Trabzon’daki gıda işletmelerinde finansal yönetim tekniklerinin uygulanma profilini belirlemek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Economic development and the impact of its role in the development of SME has found a large place in literature. Changing social and ability to adapt rapidly to economic conditions, ability and flexibility are recognized as an important mix of economy due SMEs finance, marketing, production, management and the issues they face in areas such as human resources are also aspects that disadvantaged. Although disadvantaged areas where they are accepted financial management techniques in one of the SMEs of the factors of the difficulties that law is determined that there is a lack of implementation as well as businesses said this lack has been observed that the leave confronted with some difficulties. Financial management techniques are discussed in this study. Starting from the general framework of the study was to determine the technical and financial management referred to the implementation profile. Literature and combined as a working method which consists of a survey method was applied. In practice, given the technical requirements of the financial management it has been put forward. In this context, finding that the extent of financial management techniques used in SME, a survey was conducted to determine the financial management techniques applied in the food business profile in Trabzon.

Keywords