HAVACILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 353-366
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya ekonomisinin hızla büyüyen hizmetler sınıfının önemli bir bileşeni de havacılık sektörüdür. Havayolu taşımacılığı, küresel düzeyde sunduğu hızlı ulaşım ağı, ticaret ve turizm sektörü açısından oldukça önemlidir. Havacılık sektörünün ekonomiye katkısı, gerektirdiği altyapı yatırımları ve kurumsal yapı, sağladığı istihdam hacmi, ekonominin diğer sektörleri üzerindeki etkileri gibi hususlar göz önüne alındığında, ekonomik analizler açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada, 1967-2015 dönemindeki Türkiye ekonomisindeki havayolu taşımacılığının göstergelerinden olan havayolu yolcu talebi ve kargo taşımacılığının ekonomik büyümeye olan etkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, uygulanan Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, uzun dönemde havacılık sektörünün ekonomik büyümeyi tek yönlü ve pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır

Keywords

Abstract

An important component of the rapidly growing class of services of the world economy is aviation sector. Air transport is a very important global transportation medium, in terms of trade and tourism. The economics contribution of the aviation industry is very important in terms of economic analysis when considering the infrastructure investments and institutional structure that it requires, the volume of employment it provides, the effects on other sectors of the economy. In this study, it was aimed to measure the effect of airline passenger demand and cargo transportation on economic growth from the indicators of air transport in the Turkish economy during 1967-2015 period. According to the results of the Vector Error Correction Model (VECM) Granger causality test, in the long run, the aviation sector has achieved economic growth in a one-way and positive direction.

Keywords