İŞKOLİKLİK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-45
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Number of pages: 51-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, akademisyenlerin işkoliklik eğilimleri ile örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyleri arasındaki ilişkinin yönünün ve düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu araştırmada, işkolikliğin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde etkisinin olup olmadığı, işkoliklik ve örgütsel vatandaşlık davranışının bireylerin sahip olduğu bazı demografik özelliklere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir. Bu amaçla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde görev yapmakta olan 114 akademisyene anket uygulanmıştır. Anketler sonucu elde edilen veriler, SPSS paket programı aracılığıyla çeşitli analizlere tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonuçlarına göre; işkolikliğin tüm alt boyutları (işten zevk alma ve işe güdülenme) ile örgütsel vatandaşlık davranışının bazı alt boyutları (özgecilik ve nezaket) arasında, işkolikliğin alt boyutu (işten zevk alma) ile örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutu (sportmenlik) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this research, it was aimed to determine the direction and level of the relationship between workaholism tendencies of academicians and level of organizational citizenship behavior. In this research, it was also examined whether or not workaholism impacts on organizational citizenship behavior, workaholism and organizational citizenship behaviors differed significantly according to some demographic characteristics of i

Keywords