TÜRKİYE’DEN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMİ PLANLAMA YETERLİK ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-43
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Number of pages: 315-328
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretimin planlanmasıyla öğretimin kalitesi yükseltilebilir; öğretim hedeflerine ulaşılabilir. İlkokulda da öğretim planlanmalıdır. Zira ilkokul eğitimi, öğrencilerin gelecekteki başarılarının temelini attıkları; onları sonraki öğrenim aşamalarına hazırlayan; sosyal, duygusal ve entelektüel yeterlikler kazanmalarını sağlayan öğrenim aşamasıdır. Bu çalışmanın amacı, Kırşehir’deki sınıf öğretmenlerinin öğretimi planlama yeterliklerine ilişkin algılarını tespit etmektir. Nicel olan bu araştırma, tarama modellidir. Araştırmanın evrenini, 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda, Kırşehir’in bütün ilçelerinde görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. 300 öğretmen, olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile çalışmaya dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğretimi Planlama Yeterlik Algısı Ölçeği (ÖPYAÖ)” kullanılmıştır. Araştırmada, sınıf öğretmenlerini öğretimi planlamaya ilişkin algılarının çok yüksek düzeyde olduğu ve medeni durum, mesleki kıdem ve öğretimi planlamayla ilgili eğitim durumunun öğretmenlerin öğretimi planlama yeterlik algılarında anlamlı farklılıklar yaratan değişkenler olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Quality of education could be enhanced through instruction planning; teaching targets could be reached. Instruction planning is also necessary for primary education. Hence, primary school education is the learning stage where students establish foundation of their future success, which prepare them for the further education stages, which allows them to gain social, affection and intellectual proficiencies. The purpose of the present study, conducted in Kırşehir City / TURKEY, is to determine classroom teachers’ perception of proficiency regarding instruction planning. This quantitative study is structured with screening model. The research universe was comprised of classroom teachers from all counties of the Kırşehir City during the academic year of 2014-2015. 294 teachers were included in the study based on the simple non-selective sampling method considered as one of the probabilistic sampling methods. “Scale for Perception of Proficiency in Instruction Planning (SPPIP)” developed by the researcher was employed as data collection tool. As a result of the present research, it was determined that classroom teachers’ perception of proficiency regarding instruction planning were rather high; and that marital status, professional seniority and training on instruction planning were significant variables on teachers’ perception of proficiency regarding instruction planning.

Keywords