TÜRKİYE’DE ENERJİ İTHALATI, EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ AÇIK İLİŞKİSİ

Author:

Year-Number: 2017-45
Number of pages: 340-352
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde, enerji sosyal ve ekonomik gelişmenin en temel girdilerinden birisi haline gelmiştir. Kömür, doğalgaz petrol vb. enerji kaynaklarının sınırlı olduğu gerçeği göz önünde bulundurulursa, enerji kaynaklarının verimli kullanılması gerekliliği yadsınamaz. Ülkelerin enerji kullanımı ile alakalı geleceği göz ardı etmeyen, sağlıklı ve kararlı politikalar üretmesi gerekmektedir. Büyük ölçekli sanayi tesislerinin üretim yapabilmesi için enerji vazgeçilmez bir üretim faktörü durumundadır. Büyümeye sağladığı katkı, enerjinin bir gelişmişlik ölçütü olarak kullanılmasına olanak sağlamıştır. Bu yüzden gelişmiş ülkeler enerji üretim ve tüketimine büyük önem vermektedir. Artan bu öneminden dolayı enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki birçok çalışmaya konu olmuştur. Türkiye gibi enerji üretimi, enerji tüketimini karşılayamayan ülkeler için ise durum çok daha stratejik politikaların gerekli olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada Türkiye’de enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1990-2015 yılları arasında Johansen eş bütünleşme testi aracılığıyla incelenmiştir. Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında uygulanan pek çok ekonometrik analiz yanısıra, bu çalışmada ithalat ve cari açık değişkenleri ele alınmıştır. Yapılan analiz doğrultusunda değişkenler arasında durağanlık bulunmadığı için, seriler arasında ADF testi ile değişkenler arasında durağanlık sağlanmıştır. Analiz sonucunda, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olduğunu, Johansen eşbütünleşme, etki-tepki ve varyans ayrışımı neticesinde enerji ithalatında meydana gelen artıştan GSYİH (büyüme) yüksek oranda etkilediğini, enerji tüketimi arttıkça büyümede de artış meydana geleceği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Recently, energy has become one of the most basic inputs of social and economic development. Considering that the energy resources like coal, natural gas and fuel (ect) are limited resources, it is hard to ignore the necessity of using them efficiently. All the countries need to produce healthy and determined energy policies which are not ignoring the future of energy usage. Energy is an indispensable product factor for the large scale industrial facilities and so developed and developing countries attribute a great importance to production and consumption processes of energy. Owing to this contribution on economic growth, energy has accepted as a development criteria. Because of the increasing importance of energy, the relationship in between energy consumption and economic growth has been examined by many researches. The situation is much harder for the countries which are not able to produce their own needs, like Turkey. They should to develop more strategic approaches to the energy issue. Energy consumption is one of social-economic development and economic growthin consumption of the come into existence. Energy alot of growth as a variable in the econometric analysis is performed as a result of the teritiary, we have added have made the current account deficit.These three variables to be created in Turkey is very important in energy policy. Our study is the result of growth in the current account deficit is not, It’s also brought about an increase in the growth of energy consumption analysis of what will be the direction of causality. Energy consumption in Turkey between the years 1990-2015, the relationship between economic growth and current account deficit has been analyzed in accordance with co-integration test.

Keywords