MÜZİK EĞİTİMİ SOSYOLOJİSİ

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : müzik
Number of pages: 290-302
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik eğitimi sosyolojisinin yapısı müzik sosyolojisi ve eğitim sosyolojisinin yaklaşımları ve yorumlarını temel almaktadır. Araştırmada; Türkiye’de müzik eğitiminin sosyolojik çözümlemesi ile toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerin daha görünür kılınması, eğitim koşulları ile müzik eğitimi arasındaki ilişki açı-sından bu eşitsizliklerin gerileyip gerilemediği ya da meşrulaştırılıp meşrulaştı-rılmadığı ile bu eşitsizliklerin yeniden kurulmasına hizmet edilip edilmediği konularının ele alınması amaçlanmıştır. Araştırma; Türkiye’de müzik eğitimi-nin sosyolojik çözümlemesi ile toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerin daha gö-rünür kılınması, eğitim koşulları ile müzik eğitimi arasındaki ilişki açısından bu eşitsizliklerin gerileyip gerilemediği ya da meşrulaştırılıp meşrulaştırılmadı-ğı ile bu eşitsizliklerin yeniden kurulmasına hizmet edilip edilmediği konuları-nın genel bir bakış açısıyla incelenmesi ve araştırmacılara, alan uzmanlarına kaynak teşkil etmesi açısından önemlidir. Araştırmada, Türkiye’de müzik eği-timinin sosyolojik çözümlemesi ile toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerin daha görünür kılınması, eğitim koşulları ile müzik eğitimi arasındaki ilişki konuları betimlemeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımına uygun, betim-sel tarama modelindedir.

Keywords

Abstract

The structure of music education sociology is based on approaches and interp-retations of music sociology and educational sociology. In the research; It is aimed to discuss the sociological analysis of music education in Turkey and the making of social and economic inequalities more visible, the relation between educational conditions and music education, whether these inequali-ties are regressed or not legitimized and legitimized and whether these inequa-lities are served for reestablishment. Research; In order to make sociological analysis of music education in Turkey more visible and social and economic inequalities, in terms of the relation between education conditions and music education, whether these inequalities are regressed or not legitimized and legi-timated and whether these inequalities are served for re- It is important in terms of providing resources for experts. In the study.

Keywords