LİSE DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE AKRAN ÖĞRETİMİ (PEER INSTRUCTION) YÖNTEMİNİN ETKİSİ1

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : FİZİK EĞİTİMİ
Number of pages: 396-407
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, Akran Öğretimi Yönteminin fizik dersine karşı olan öğrenci tutumuna yönelik etkisinin lise düzeyinde incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi, Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 10. sınıfta iki farklı şubede öğrenim gören toplam 61 öğrenciden oluşmaktadır. Elektrik konusu deney grubunda Akran Öğretimi Yöntemi ile kontrol grubunda ise geleneksel yöntemle işlenmiştir. Çalışmada nicel ve nitel analiz yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Elektriğe Yönelik Tutum Testi her iki gruba da ön test ve son test olarak uygulanarak nicel bulgular elde edilmiştir. Ayrıca deney grubundaki öğrencilerin Akran Öğretim Yöntemi ile ilgili yazılı görüşleri alınarak nitel bulgular elde edilmiştir. Bu yöntemin öğrencilerin elektrik konusuna karşı tutumunu anlamlı derecede etkilemediği görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to examine the effect of the Peer Instruction Method on student attitude towards the physics course at high school level. The sample of the research consists of 61 students who are studying in two different 10th grade branches at Erzurum Anatolian Religious Vocational High School. The experimental group was taught electricity subject with the Peer Instruction Method whereas the control group was taught the same subject with the traditional method. Quantitative and qualitative analysis methods were used together in the study. Quantitative findings were obtained by applying the Attitude Test Towards Electricity as pre-test and post-test in both groups. In addition, qualitative findings were obtained by gathering the written opinions of the students in the experimental group about the Peer Instruction Method. It was seen that the method did not affect the students' attitude towards electricity subject significantly.

Keywords