İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİ VE UZMANLARININ ÇALIŞANLARININ ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN İFADELERİNİN YETKİNLİK BAZLI DEĞERLENDİRİLMESİ,
EVALUATION OF BASED ON COMPETENCIES EXPRESSION OF HUMAN RESOURCES SPECIALISTS AND MANAGERS ON THE CHARACTERISTICS OF EMPLOYEES

Author:

Number of pages : 519-536

Abstract

Çalışmada, insan kaynakları uzman ve yöneticilerinin en iyi gözlemledikleri çalışanlarının özelliklerini ifade etmeleri istenmiş ve bu ifadelerle insan kaynakları yönetiminde kullanılan yetkinliklerin ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma evrenini İstanbul’da faaliyet gösteren insan kaynakları yönetici ve uzmanları oluşturmaktadır. Örneklem, araştırma hipotezlerini en uygun şekilde temsil edebilecek İstanbul’da faaliyet gösteren insan kaynakları yönetici ve uzmanlarından seçilmiştir. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmada insan kaynakları yönetici ve uzmanları ile görüşülerek elde edilen veriler özellikle nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan veri değerlendirme programından faydalanılarak kodlanmıştır. Kodlama yapılırken insan kaynakları yönetimi açısından son dönemlerde yaygın olarak kullanılan yetkinlikler insan kaynakları yönetici ve uzmanlarının bakış açısıyla çalışanların öne çıkan özellikleri ile ilişkilendirilerek ortaya çıkartılmıştır. Gerek konu, gerek yöntem olarak konu ile ilgili yerli ve yabancı literatürde yapılmış bir çalışmaya rastlanmamış olmasından dolayı bu çalışmanın önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

In the study, it was asked to express the characteristics of the employees that human resources specialists and managers observed the best, and it was aimed to reveal the relation of the competencies used in HRM. The working universe constitutes human resources managers and specialists operating in Istanbul. Qualitative research method was used as the data collection method in the study. In the qualitative research, the data obtained by interviewing the managers and experts of the human resources are coded especially by using the data evaluation program used in qualitative research methods. When coding is done, the competencies that have been widely used in terms of HRM have been revealed by associating with the prominent features of the employees in terms of HR managers and experts. It is evaluated that this study is important because it has not been studied in domestic and foreign literature related to the subject.

Keywords