ÖĞRETMEN YETİŞTİRME STANDARTLARI KONUSUNDA BİR SİSTEMATİK LİTERATÜR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : eğitim yönetimi
Number of pages: 382-395
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemini, öğretmen eğitimi kalite standartlarına göre değerlendirmektir. Araştırmanın yöntemi olarak sistematik literatür incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın veri seti 91 temel araştırma ve 25 istatistiksel rapordan oluşmuştur. Öğretmen eğitimi kalite standart alanlarına göre veri setleri gruplanmıştır. Veri setlerinin analizlerinde oranlar, ortamalar ve etki genişlikleri hesaplanmıştır. Veri setlerinde etki genişliklerinin dağılımı test etmek amacıyla yayım yanlılığı, heterojenlik analizleri ve moderatör analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda eğitim fakülteleri öğretim elemanı sayısının nitelikli bir öğretim için yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Fakülte-okul işbirliği modelinin öğretmen yeterliklerinin gelişiminde istenilen düzeyde olmadığı gözlenmiştir. Yine araştırma sonucunda KPSS puanları baz alındığında eğitim fakültesi programlarının fen edebiyat fakültesi programlarına göre öğretmen yeterlik alanlarında nispeten başarılı oldukları gözlenmiştir. Öğretmen eğitiminde yapılandırmacı öğretim yaklaşımlarının geleneksek öğretim yaklaşımlarına göre adayların mesleki gelişiminde daha etkili olduğu gözlenmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda öğretmen adaylarının duyuşsal özelliklerinin gelişiminde üniversite ve fakülte ortamlarının etkili olduğu gözlenmiştir. Türkiye’de öğrencilerin nitelikli öğretmenlere erişiminin sağlanması için öğretmen eğitimi kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi önerilebilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the teacher education system in Turkey by considering the teacher training quality standards. This study was designed as a systematic literature review. Data set of the study composed of 91 basic researches and 25 statistical reports. Data sets were grouped into teacher training quality standarts. To test the distribution of effect sizes in data sets; research bias, heterogeneity and moderator analysis were done. Findings show that the number of faculty in education colleges is not enough for educating qualified teachers. The effect of college and school collobaration model on teacher qualifications is small. Considering the KPSS scores, programs of educational colleges are relatively successful than the programs of science and literature colleges.Constructivist models are more effective than traditional ones in career development processes for teacher cadidates. And also it is clear that the environment of university and college has an effect on emotinal characteristics of teacher candidates. In sum, the quality of teacher tranining programs should be improved and developed constantly to provide students better qualified teachers.

Keywords