GİRİŞİMCİLİĞİN İLK AŞAMASINDA GİRİŞİMCİLERİN FİNANSMAN TEMİNİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN MAXQDA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-43
Number of pages: 624-637
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Girişimcilere duyulan ihtiyaç gelişmiş/gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin bir gerekliliği olmaktadır. Dolayısıyla, girişimciliği teşvik eden topyekûn bir devlet politikası olduğu takdirde Türkiye’ de girişimciliğin yaygınlaşması ve gelişmesi mümkündür. Bu araştırmanın amacı; girişimciliğin ilk aşamasında, girişimcilerin finansman temininde karşılaştıkları sorunları belirlemek ve çözüm önerileri geliştirebilmektir. Bu bağlamda araştırmada, keşifsel bir yaklaşımla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 180 girişimciden veri toplanmıştır. Yapılan bu araştırmada girişimcilerin finansman temininde karşılaştıkları sorunlara yönelik önerilerin sunulması amaçlanmaktadır

Keywords

Abstract

Need for entrepreneurs is a necessity for the economies of developed / developing countries. Hence, if there is a total government policy that promotes entrepreneurship, it is possible for entrepreneurship to spreading and developing in Turkey. The purpose of this research; In the first phase of entrepreneurship, to identify the problems faced by entrepreneurs in financing and to develop solution proposals. In this context, a qualitative research method was used in the research with an exploratory approach. In the research, data were collected from 180 entrepreneurs operating in the province of Gaziantep. In thıs research, ıt is aimed to present proposals for problems faced by entrepreneurs in financing.

Keywords