0,05). Öğrencilerin birinci ve son sınıfta iken eleştirel düşünmeyi etkileyen en önemli faktörler uygulama saatlerinin az olması, klinikte konferansların yapılmaması ve hastane personeli tarafından öğrencilere saygı göstermemeleri olduğu belirlendi. Problemin çözümünde uygulama eğitimlerin küçük gruplar şeklinde yapılması ve öğretim elemanları tarafından öğrencileri yönlendirme ve araştırmaya dayalı bir eğitimin sunulması yardımcı olacağı düşünülmektedir." /> 0,05). Öğrencilerin birinci ve son sınıfta iken eleştirel düşünmeyi etkileyen en önemli faktörler uygulama saatlerinin az olması, klinikte konferansların yapılmaması ve hastane personeli tarafından öğrencilere saygı göstermemeleri olduğu belirlendi. Problemin çözümünde uygulama eğitimlerin küçük gruplar şeklinde yapılması ve öğretim elemanları tarafından öğrencileri yönlendirme ve araştırmaya dayalı bir eğitimin sunulması yardımcı olacağı düşünülmektedir."/>

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ:TANIMLAYICI-BOYLAMSAL BİR ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : SAĞLIK, EĞİTİM
Number of pages: 267-278
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada hemşirelik öğrencilerinde eleştirel düşünme düzeyi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesini amaçladık. Çalışma, tanımlayıcı-boylamsal bir araştırma olarak Mayıs 2011-2015 tarihleri arasında Türkiye'nin batısında bir Sağlık Yüksekokulu’nda toplam 89 hemşirelik öğrencisi üzerinde gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında, literatüre doğrultusunda hazırlanan "sosyo-demografik veri toplama formu" ve "eleştirel düşünmeyi etkileyen faktörlerin incelenmesi formu" ve "California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği" kullanıldı. Öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri ortalaması birinci ve dördüncü sınıfta sırayla 213.24 ± 23,73 ve 215.96 ± 23,70 olduğu belirlendi. Öğrencilerin birinci sınıfta ve dördüncü sınıfta iken eleştirel düşünme düzeyleri düşük ve aralarında istatistik olarak anlamlı fark bulunmadı (P=0.276, P>0,05). Öğrencilerin birinci ve son sınıfta iken eleştirel düşünmeyi etkileyen en önemli faktörler uygulama saatlerinin az olması, klinikte konferansların yapılmaması ve hastane personeli tarafından öğrencilere saygı göstermemeleri olduğu belirlendi. Problemin çözümünde uygulama eğitimlerin küçük gruplar şeklinde yapılması ve öğretim elemanları tarafından öğrencileri yönlendirme ve araştırmaya dayalı bir eğitimin sunulması yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to assessing the levels of critical thinking and factors affecting on critical thinking skills of nursing students. This descriptive-longitudinal study was realized on a total of 89 nursing students at a Health School in the West of Turkey between on May 2011- 2015. For data collection, "Socio-demographic Information Form" and "Evaluation of Factors Affecting Critical Thinking Form" that were developed based on the literature and "California Critical Thinking Disposition Inventory Questionnaire" were used. Mean critical thinking scores of students in their first and fourth year were found to be 213.24±23.73 and 215.96 ± 23.70, respectively. The levels of critical thinking were low and no statistically significant difference was found between the levels in the first and fourth year (p=0.276, p>0.05). The most important factors affecting critical thinking skills in student’s first and fourth year were insufficient length of clinical practice, not making the conference in the clinics and hospital staff not showing respect to students. Forming small student groups during clinical education and choose the guiding and discus method by instructors can be helped to solve this problem.

Keywords