“DORİTOS FRİTOS SHOTS” TELEVİZYON REKLAMINDA KADIN CİNSELLİĞİNİN VE BEDENİNİN KULLANIMININ GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMLE ÇÖZÜMLENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İletişim sosyolojisi
Number of pages: 251-266
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Reklam vasıtasıyla tüketicilerin davranışları, tutumları, ilgileri, beğenileri ve tercihleri değiştirilir, güçlendirilir ve yönlendirilir. Reklam, tüketiciye ürün hakkında bilgi vererek satın alma davranışını etkiler. Reklam sektörü tüketiciye ulaşabilmek için televizyon, radyo, gazete, dergi, internet gibi kitle iletişim araçlarını kullanır. Televizyon bugün her evde bulunduğundan ve tüketici kitleye ulaşımı kolaylaştırdığından dolayı en fazla kullanılan reklam aracıdır. Genellikle ürünün satışını arttırmak için kadın cinselliği ve bedeni televizyon reklamlarında en fazla kullanılan unsurdur. Bu çalışmada kadın cinselliğine ve bedenine çok fazla vurgu yapan “Doritos Fritos Shots” televizyon reklamı göstergebilimsel yöntemle incelenmiştir. “Doritos Fritos Shots” televizyon reklamındaki sözel, görsel, işitsel, sözsüz kodların, imgelerin, sembollerin ve simgelerin arkasında yatan üstü örtük iletilerin ve çağrışımların ortaya çıkarılmasına ve görünen anlamın arkasındaki görünmeyen anlamın okunmasına yardımcı olacağından göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Through advertising, behaviors, attitudes, interests, likes and preferences of consumers are changed, strengthened and directed. The ad affects buying behavior by informing the consumer about the product. The advertising sector uses mass media such as television, radio, newspapers, magazines and the internet to reach consumers. Television is the most used advertising tool today because it is located in every home and makes it easier for consumers to reach. Generally, female sexuality and bodybuilding are the most used elements in television commercials to increase sales of products. In this study, "Doritos Fritos Shots" television commercial, which emphasizes much on female sexuality and body, has been investigated by semiotical method. "Doritos Fritos Shots" is a method of semantic analysis that is used to reveal the implicit messages and connotations behind verbal, visual, auditory, nonverbal codes, images, symbols and symbols in television advertisements and help to read the invisible meaning behind the visible meaning.

Keywords