HİZMET PAZARLAMASINDA KALİTE ANLAYIŞI: KONYA’DA UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 488-499
Year-Number: 2017-46

Abstract

Hizmet, kurumların, insanların ya da devletin insanlara yarar sağlaması olarak tanımlanabilir. İnsanların zorunlu ve zorunlu olmayan ihtiyaçlarını kapsayarak onların yaşam kalitesini artırarak yaşamlarına devam etmesini sağlar. Günümüzde hizmet sektörünün, sanayi sektöründe önüne geçerek gelişmişliği simgelemesi ülkelerin bu sektöre daha çok önem vermesine sebep olmuştur. Özellikle sağlık, eğitim, ulaşım hizmetleri hem özel kuruluşlar hem de devlet tarafından yürütülen hizmetler arasındadır. Hizmet üretimin bu denli artmasıyla birlikte kalite olgusu hizmet sektöründe de ön plana çıkmaya başlamıştır. Özellikle eğitim, sağlık, güvenlik, ulaşım hizmetlerinde her geçen gün kalite daha çok önem kazanmıştır. Bu gibi hizmetlerde kalitesizliğin maliyeti telafisi olmayan sonuçlara yol açmaktadır. Bu çalışmada hizmet pazarlaması, hizmet pazarlamasının özelliklerinden, hizmet pazarlamasında kaliteden ve eğitim hizmetinde kaliteden bahsedilecektir. Hizmet pazarlamasının eğitim kalitesini nasıl etkilediği sorusuna cevap aranacaktır. Çalışma Konya ilinde bulunan Meram ve Karatay ilçesindeki Temel liselerde yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Service can be defined as the benefit of institutions, people, or the state. It encompasses the compulsory and non-compulsory needs of people and enables them to continue their lives by increasing their quality of life. Nowadays, the service sector has been leading the industry sector and this sector has given more importance to the countries that symbolize the development. In particular, health, education and transport services are among the services carried out by both private institutions and the state. With this increase in service production, the quality factor has also started to be a priority in the service sector. Especially in education, health, security, transportation services, quality has become more important every day. In such services, the cost of poor quality results in uncompensated results. In this study, service marketing will be described in terms of the characteristics of service marketing, quality in service marketing and in education service. Answering the question of how service marketing affects the quality of education will be sought. The study will be carried out in Basic High School in Konya.

Keywords