KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Yönetim - İnsan Kaynakları Yönetimi - Turizm
Number of pages: 463-486
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20. yüzyılın ikinci yarısından sonra tüm dünyada gelişme gösteren turizm sektörü, ülkemizde de son dönemde önemini giderek artırmaktadır. Hizmet merkezli çalışan turizm sektöründe, insan kaynakları konusunun görmezden gelinmesi mümkün değildir. Bu sebeple insana; turist-misafir, tedarikçiler-son kullanıcılar ve sektörün bir parçası olan işgören ve tecrübelerinden yararlanılan kişiler olarak vurgu yapılması gerekmektedir. Bu çalışma; insan kaynağını, sektörün önemli bir rekabet aracı olarak gördüğü işgören ve tecrübelerinden yararlanılan kişiler olarak ele almaktadır. Turizm sektörünün önemli aktörlerinden konaklama işletmelerinde ki işgörenlerin insan kaynaklarına bakış açısının tespit edilmesi amacıyla yapılan bu çalışma, Türkiye turizm sektörünün önemli merkezlerinden Manavgat bölgesindeki konaklama işletmeleri örneklem olarak ele almıştır. Bu bağlamda, Manavgat bölgesi konaklama işletmeleri işgörenlerinin insan kaynakları uygulamalarına bakış açılarının, örgütsel güven duyguları üzerinde etkisinin olup olmadığını tespit etmek üzere çalışmamız planlanmıştır. Çalışmamızdaki analizler; en iyi insan kaynakları uygulamaları değişkenlerinden hangilerinin örgütsel güven üzerinde daha fazla etkisinin olup olmadığını tespit etmek üzere yapılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen bulgular; turizm sektöründe önemli paya sahip konaklama işletmelerinin diğer konaklama işletmeleri ile hangi şartlarda rekabet edebileceğini göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca, analiz sonuçlarına göre; uzun dönemli çalışma süreleri ve müşteri memnuniyetinde etkili çalışmaların yapılması da bu rekabet ortamında işletmelerin öne çıkmasını sağlayacaktır. Bu çalışma, Manavgat Bölgesinde yer alan konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin insan kaynakları uygulamaları hakkındaki değerlendirmelerinin örgüte, yöneticiye ve diğer çalışanlara olan güven duyguları üzerindeki etkisinin araştırılmasını hedeflemektedir. Bu çerçevede yukarıda belirtilen değişkenlerle ilgili bir anket oluşturulmuş ve Manavgat Bölgesi konaklama işletmelerinde çalışan 718 işgörene uygulanmıştır. Elde edilen anketlerden 80 tanesi eksik veri nedeniyle dışarıda bırakılmış ve toplam 638 anket ile analizler gerçekleştirilmiştir. Güvenilirlik analizi bulguları; İnsan Kaynakları Uygulamaları için (Cronbach Alpha 0,966) ve Örgütsel Güven için (Cronbach Alpha 0,902) olarak ortaya çıkmış ve analizlerle hipotezlerimiz test edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre; Manavgat bölgesi konaklama işletmelerinin insan kaynakları uygulamalarından en çok iletişim, eğitim ve personel güçlendirme konularına önem vermeleri gerektiği tespit edilmiştir; bunun yanında analiz sonuçlarında, işgörenlerin örgüte, amire ve diğer çalışanlara olan güvenlerinin yükselmesinde iletişimin ve personel güçlendirmenin yüksek oranda etkili olduğu da tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study has been aiming to search the effects of assessments about human resources practices by the employees on the emotions towards organization, manager, and other employees. For this purpose, a survey has been created containing the variables above and 718 people who work at touristic enterprises located in the Manavgat region filled this questionnaire. 80 questionnaires were excluded due to the missing data and the data were analyzed with 638 questionnaires. Analysis of reliability findings are Cronbach Alpha 0,966 for the human resources applications and Cronbach Alpha 0,902 for organizational trust. According to the gathered analysis results, it was determined to pay attention to some branches of human resources practices as communication, education, and employee empowerment at touristic enterprises located in the Manavgat region. Besides, it was clearly seen in the analysis that communication and employee empowerment are higly effective in increasing the trust of employees towards organization, chief, and other employees.

Keywords