SIĞINMACI ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 236-250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sığınmacı olarak Türkiye’de yaşayan ilköğretim çağındaki çocukların eğitimi ile ilgili karşılaşılan sorunları okul yöneticisi, öğretmen ve veli görüşlerine bağlı olarak belirlemektir. Araştırma tarama türünde desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını İstanbul ili Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Başakşehir ilçelerindeki devlet okullarında öğretmenlik yapan ve sınıfında sığınmacı çocuklar olan 64 öğretmen, 15 yönetici ve bu okullarda kayıtlı çocuğu olan 42 veli oluşturmuştur. Veriler görüşme formları yardımı ile toplanmış ve içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, sığınmacı öğrencilerle ilgili yaşanan en önemli sorun, yönetici ve öğretmen görüşlerine göre, Türkçe bilmemekten kaynaklı iletişim sorunudur. Öğrencilerin yaşadığı ikinci önemli sorun uyum sorunudur. Araştırma sonunda sığınmacı öğrencilerin okul içinde ve derslerde içe kapanık oldukları, saldırgan davranışlar sergiledikleri ve kendi aralarında gruplaştıkları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the problems faced in the education of children in primary school age living in Turkey as an asylum seeker depending on the opinions of the school administrator, teachers and parents. The study is a qualitative research and designed in survey model. The participants of the research consist of 64 teachers, 15 administrators and 42 parents in Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Esenyurt and Başakşehir districts of Istanbul The data were collected with the help of interview forms and analyzed by content analysis technique. As a result of the study, according to the opinions of the administrators and the teachers, the most important problem regarding asylum-seeking students is the communication problem originating from the insufficiency inTurkish language. The second important problem students experience is adaptation the new culture and new environment. At the end of the research, it was determined that asylum-seeking students were introverted, exhibited aggressive behaviors and grouped among themselves within the school and in the lessons.

Keywords