TÜRK HALK MÜZİĞİNİN TÜRKİYE’DEKİ COĞRAFÎ BÖLGELERE GÖRE TEMEL ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 513-527
Year-Number: 2017-41

Abstract

Çalışmanın “Giriş” bölümünde “İnsan ve Müzik” ilişkisine değinilmiş ve araştırmanın yöntemi ifade edilmiştir. Birinci bölümde Türk müziği, yapısı ve genel özellikleri bakımından ele alınmıştır. Özellikle Türk müziğinin bir bütün olarak görülmesi düşüncesi savunulmuş ve Batı müziği ile olan temel farklılık anlatılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde Türk halk müziğinde “Tavır” ve “Uslûp” konuları anlatılarak “Yöresel Avazlar” konusuna temas edilmiştir. Üçüncü bölümde Türkiye’deki yedi coğrafi bölgedeki halk müziği incelenerek, bu bölgelerdeki müziğin ezgi ve ritim özelliklerine yer verilmiştir. Sonuç bölümünde, Türk müziğini Türlere göre ayırmanın pek isabetli olmadığı, sanat müziğinin daha çok şehir kaynaklı, halk müziğinin ise hem şehirlerde hem de kır kesiminde bulunduğu göz önünde bulundurularak incelemelerin bu yaklaşımla yapılması gerektiği kanaati belirtilmiştir. Ayrıca, Türkiye’de Türkü’lerin illere göre sınırlandırılmasının isabetli olmadığı, kültür unsurlarının siyasî veya idarî sınır tanımazlığı ilkesine dayanılarak, savunulmuştur Çalışmada bölgeler arasında bazı farklar görülmekle beraber, dikkatle incelendiğinde her türün hemen hemen her bölgede görüldüğü aktarılmıştır.

Keywords

Abstract

In the “Introduction” section of the study, the relation between “Man and Music” was mentioned, and the method of the study was expressed. In the first section of the study, Turkish music was investigated in terms of its structure and general characteristics. Especially, the idea of considering Turkish music as a whole was argued, and its fundamental differences in comparison with Western music were explained. In the second section of the study , “Manner” and “Mode” topics in Turkish folk music were expressed, and besides “Local Sounds” topic was explained. In the third section of the study, Turkish folk music in seven geographical regions in Turkey were investigated, and the tune and rhythm characteristics of folk music in these regions were explained . In the conclusion section of the study, considering that it is not very right to distinguish Turkish music by genres,and Turkish classical music is rather city-borne music,folk music exists in both cities and countrysides; the investigations were suggested necessarily to be performed in compliance with this approach. Besides, it is not right to classify ballads by provinces in Turkey , which was pleaded considering that cultural elements know no political or administrative bounds. It is reported in the study that although some inter-regional differences appear; when examined carefully every genre is seen in almost every region.

Keywords