TÜRK HALK MÜZİĞİNİN TÜRKİYE’DEKİ COĞRAFÎ BÖLGELERE GÖRE TEMEL ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
INVESTIGATION ON THE BASIC CHARACTERISTICS OF THE TURKISH FOLK MUSIC ACCORDING TO THE GEOGRAPHICAL REGION IN TURKEY

Author : Türker EROĞLU
Number of pages : 513-527

Abstract

Çalışmanın “Giriş” bölümünde “İnsan ve Müzik” ilişkisine değinilmiş ve araştırmanın yöntemi ifade edilmiştir. Birinci bölümde Türk müziği, yapısı ve genel özellikleri bakımından ele alınmıştır. Özellikle Türk müziğinin bir bütün olarak görülmesi düşüncesi savunulmuş ve Batı müziği ile olan temel farklılık anlatılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde Türk halk müziğinde “Tavır” ve “Uslûp” konuları anlatılarak “Yöresel Avazlar” konusuna temas edilmiştir. Üçüncü bölümde Türkiye’deki yedi coğrafi bölgedeki halk müziği incelenerek, bu bölgelerdeki müziğin ezgi ve ritim özelliklerine yer verilmiştir. Sonuç bölümünde, Türk müziğini Türlere göre ayırmanın pek isabetli olmadığı, sanat müziğinin daha çok şehir kaynaklı, halk müziğinin ise hem şehirlerde hem de kır kesiminde bulunduğu göz önünde bulundurularak incelemelerin bu yaklaşımla yapılması gerektiği kanaati belirtilmiştir. Ayrıca, Türkiye’de Türkü’lerin illere göre sınırlandırılmasının isabetli olmadığı, kültür unsurlarının siyasî veya idarî sınır tanımazlığı ilkesine dayanılarak, savunulmuştur Çalışmada bölgeler arasında bazı farklar görülmekle beraber, dikkatle incelendiğinde her türün hemen hemen her bölgede görüldüğü aktarılmıştır.

Keywords

Müzik, Türk Müziği, Türk Halk Müziği, Tavır-Uslûp, Avaz

Read:763

Download: 232