AKA GÜNDÜZ’ÜN AŞKIN TEMİZİ ROMANINDA HURAFE HALK İNANÇLARI HAKKINDA BAZI TESPİTLER,
SOME FIXATION IN THE AKA GUNDUZ NOVEL PURE LOVE ABOUT FOLK SUPERSTITION BELIEFS

Author:

Number of pages : 237-247

Abstract

Milli Edebiyat Dönemi yazarları arasında bulunan Aka Gündüz’ün 1937 yılında kaleme aldığı Aşkın Temizi romanı, Birinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı yıllarda Türk toplumunun içinde bulunduğu sosyo-kültürel çöküntüyü göstermesi bakımından önemli bir eserdir. Küçük bir Orta Anadolu kasabası özelinde son dönem Osmanlı halkının içine düştüğü sefalet ve cehaletin anlatıldığı romanda hurafe halk inançları, kasaba halkının karakteristik özelliğidir. Kasabada sosyal hayat büyü, sihir, uğur ve adaklı ilaçlar gibi hurafe inançlar üzerine kurgulanmıştır. Aka Gündüz’ün romanında Cumhuriyet öncesi Anadolu halkının sosyo-kültürel hayatını anlatırken hurafe inançlara bu derece yer vermesi dönemin kültür politikasıyla yakından ilişkilidir. Milliyetçi yazar Aka Gündüz’ün 1937 yılında kaleme aldığı bu romanıyla yeni ideolojiye evrildiği açıkça görülmektedir. Romanda eski Türkiye’nin hurafe inançlarla iç içe geçmiş sosyal hayatı anlatılırken yeni Türkiye’nin eğitim, sağlık ve ekonomik alanlarda halka sağladığı kazanımlar sunulmaya çalışılmıştır. Roman, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Anadolu halkının olumsuz yanlarına ayna tutmakla birlikte Türk kültürüne ait bir kısım folklorik zenginleri de içermektedir.

Keywords

Abstract

Aka Gündüz’s novel Pure Love (Aşkın Temizi) who is a National Literature (Milli Edebiyat) author is a significant work in terms of reflecting the socio-cultural breakdown of the Turkish society in the years of First World War. In the novel, late Ottoman people’s poverty and ignorance were described in the center of small town of Central Anatolia. Superstitious folk beliefs are the characteristic of townsfolk. The social life in the town was built on superstition beliefs such as magic, fortune and sacrificed drugs. Superstitious beliefs, represents the strongest thematic power against the obstacles to modernism and positivism. The young idealist doctor devoted himself to fighting with superstition beliefs in the town. It is remarkable to be demonstrated Turkish villagers as obscurant and ignorant society by nationalist author Aka Gündüz’s novel Pure Love. Aka Gündüz, in the preface of the novel says explicitly that the stories told in the novel based on the observation of the real life. It is known that superstition beliefs are still being kept alive in many villages and towns of Anatolia. The struggle against these empty beliefs is going on in social and i

Keywords