YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ: SEÇİLMİŞ AVRUPA ÜLKELERİNİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2017-44
Language : null
Konu : İKTİSAT
Number of pages: 552-566
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni enerji talebi ve çevre bilincinin artmasına bağlı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketiminde artış meydana gelmiştir. Yenilenebilir enerji tüketim oranları dikkate alındığında, Dünyada bu kaynakların çoğunlukla kullanıldığı yer Avrupa ülkeleridir. Bu nedenle, çalışmada seçilmiş 31 Avrupa ülkesinin, yenilenebilir enerji tüketim göstergeleri açısından birbirleri ile benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda çok değişkenli istatistiki analiz tekniklerinden Çok Boyutlu Ölçekleme (ÇBÖ) analizinin iki boyutu dikkate alınarak karşılaştırma yapılmıştır. En güncel veriler 2015 yılından elde edilmiştir ve analizde değişken olarak; güneş enerji tüketimi, rüzgar enerji tüketimi, biomass enerji tüketimi ve diğer enerji tüketimi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre dikkate alınan değişkenler açısından; Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık’ ın diğer ülkelerden farklı oldukları görülmüştür. Özellikle yenilenebilir enerji tüketimi açısından Almanya’nın bu ülkeler arasında en büyük farklılığa sahip olan ülke konumunda olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The increase in the consumption of renewable energy resources has been driven by new energy demand and environmental awareness. When the renewable energy consumption rates are taken into account, the countries using mainly these sources are take in place in Europe. Therefore, in this study the similarities and differences between the selected 31 European countries in terms of renewable energy consumption indicators have been tried to be revealed. For this purpose, multivariate statistical analysis techniques were compared using two dimensions of Multidimensional Scaling (MDS) analysis. The most up dated data was taken from year of 2015 and as being the variables in the analysis solar energy consumption, wind energy consumption, biomass energy consumption and other energy consumption are preferred. According to the analysis results, in terms of the considered variables; France, Germany, Italy, Spain, Sweden and the United Kingdom have been identified as different from other countries. Especially in terms of renewable energy consumption, Germany is the country having the greatest difference in these countries.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics