ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTE İMAJ ÖLÇEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : iŞLETME
Number of pages: 74-88
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İmaj bireylerin algıladıkları olay veya nesneler hakkında zihinlerinde oluşturduğu izlerdir. Üniversitelerin varlığını sürdürmeleri ve yeni perspektifler oluşturmaları öğrencilerin zihinlerinde oluşturdukları imaja bağlıdır.Bu araştırmada öğrenci üniversite imaj ölçeğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Üniversitenin betimlenen işlevleri ile ilgili 27 sorudan oluşan beşli likert tipi bir taslak ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin güvenirliği, test-tekrar test yöntemiyle, madde-toplam puanlar arası korelasyon ve iç tutarlık analiziyle belirlenmiştir, ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısının r .82, ölçeğin madde toplam puanı ile alt ölçek puanları arasında.56-.75 arasında değişen korelasyon değerleri hesaplanmıştır.Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin KMO katsayısı 0.894, Barlett Testi değeri(465) = 5602,804’dir ve p< 0.01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise uyum iyiliği kriterleri X2 /sd: 1.69, RMSEA 0.42, SRMR: 0.098, CFI:0.95, IFI:0.95, GFI:0.90, AGFI:0.88 olarak bulunmuştur.

Keywords

Abstract

An image means the prints created in the minds of i

Keywords