TURİZMDE ÇEKİCİLİK UNSURU OLARAK GASTRONOMİ MÜZELERİ: MARMARİS BAL EVİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-42
Language : null
Konu : Turizm
Number of pages: 468-477
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gastronomi müzeleri, hem farklı kültürlerin yeme içme alışkanlıklarının devam ettirilmesi ve hatırlanması, hem de bu değerin birer turistik pazarlama ürünü haline gelmesi bakımından, destinasyonların önemli çekiciliklerindendir. Gastronomi turizmine olan ilginin artması ile Marmaris Bal Evi gibi gastronomi müzelerine ilgi de artmıştır. Bu çalışma ile Marmaris’te 2012 yılından beri gastronomi müzesi olarak faaliyet gösteren Marmaris Bal Evi’nin turizmde çekicilik unsuru olarak kullanılması ve bölgenin turizm faaliyetlerine katkısı incelenmiştir. Çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme tekniği ve gözlem kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, gastronomi müzesi olarak değerlendirilen bal evinin bulunduğu yöreye, müzenin açıldığından beri müzeyi ziyaret amaçlı tur kapsamında veya münferit olarak ziyaretlerin arttığı belirlenmiştir. Bu kapsamda gastronomi müzesi olarak kurulan Marmaris Bal Evi, turizmde hemen hemen hiç payı olmayan Osmaniye Köyü için önemli turistik çekicilik unsuru olmaya başlamıştır. Bunun yanında çam balının ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımında ve Marmaris’in markalaşma çalışmalarında önemli bir adım olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

Gastronomy museums are among the most important attractions of destinations with regard to maintenance and remembrance of different cultures eating and drinking habits and their being tourism marketing products. With the increase in people’s interest in gastronomy tourism, the interest in gastronomy museums like Marmaris Honey House has also increased. This study presents the usage of Marmaris Honey House as an attraction factor which has been operating since 2012 as a gastronomy museum and its contribution to tourism activities of the region. In the study, techniques of interview and observation which are qualitative data collection methods are applied. According to study results, the visits have been increased to the region where this Honey House had been established since the opening of the museum. Marmaris Honey House established as a gastronomy museum has begun to be an attraction source for Osmaniye Village which does not have a share in tourism. Besides this, it can be said that honeydew honey is a significant step towards national and international promotion and branding works of Marmaris.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics