İŞİTME ENGELLİLER OKULLARINDA ÇALIŞAN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ,
THE VIEWS ON TURKİSH EDUCATION OF TURKISH TEACHERS WORKING AT HEARING IMPAIRED SCHOOLS

Author:

Number of pages : 381-392

Abstract

Bu çalışma işitme engellilerin eğitiminde yaşanan sorunları Türkçe dersi bağlamında irdelemektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacını, işitme engellilere yönelik Türkçe eğitimini öğretmen, eğitim programı ve eğitim materyalleri açısından değerlendirmek oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemine uygun olarak yapılmıştır. Araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin toplanması için araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmış ve işitme engelliler ortaokullarında görev yapan 12 Türkçe öğretmeninin görüşlerine başvurulmuştur. Yapılan içerik analizi sonucunda bu okullarda çalışan Türkçe öğretmenlerinin işitme engellilere Türkçe eğitimi ile ilgili bir eğitim almadıkları, okullarda en çok kullanılan iletişim yöntemi olan işaret dilini öğretmenlerin çoğunun bilmediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte dersle ilgili materyallerin olmadığı, öğretmenlerin kendi bilgi ve becerileriyle bunları hazırladıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmenler, işitme engellilere Türkçe eğitiminde problemin dayanağını müstakil bir program olmamasına bağlamışlar ve işitme engelliler için Türkçe programının hazırlanmasının gerekliliğini vurgulamışlardır.

Keywords

Abstract

This study examines the problems in the education of hearing impaired students in the context of Turkish lesson. In this respect, the aim of the research is to evaluate the Turkish education for the hearing impaired in terms of teacher, curriculum and educational materials. The research was conducted in accordance with the qualitative research method. A semi-structured interview form was prepared by the researcher for the data collection needed within the scope of the research and the opinions of 12 Turkish teachers working in hearing impaired secondary schools were consulted. As a result of the content analysis, it was determined that the Turkish teachers working in these schools did not receive a special training on Turkish language education for hearing impaired students and most of the teachers did not know sign language which is the most used communication method. However, it turns out that there are no materials related to the lesson, and that the teachers have prepared them with their own knowledge and skills. Teachers have emphasized the fact that the problem in Turkish education for hearing-impaired students is the deficiency of an independent program and they have also highlighted the necessity of preparing the Turkish language program for the hearing impaired.

Keywords