İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN YAŞAM KALİTELERİNE FİZİKSEL AKTİVİTE VE REKREATİF ETKİNLİKLERİN ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2017-44
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : özel eğitim
Number of pages: 205-217
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Isparta il merkezinde özel eğitim ve rehabilitasyon kurumuna devam eden işitme engelli çocukların yaşam kalitelerine fiziksel aktivite ve rekreatif etkinliklerin etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma da deneysel desenlerden ön – test ve son - test kontrol grup deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini; Isparta İl merkezinde özel eğitim ve rehabilitasyon kurumuna devam eden işitme engelli çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise; evreni oluşturan öğrencilerin arasından basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 9-13 yaş aralığındaki 15 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın deney grubu seçilen 15 öğrencinin arasından basit tesadüfi yöntemle 5 öğrenci (3 kız öğrenci ile 2 erkek öğrenci) ile kontrol grubu ise seçilen 10 öğrenci (5 kız öğrenci ile 5 erkek öğrenci) ile oluşturulmuştur. Deney grubunu oluşturan öğrencilere 6 hafta boyunca, haftada 2 gün, 1 saat araştırmacı tarafından özel olarak hazırlanan fiziksel aktivite ve rekreatif etkinliklerden oluşan bir program uygulanmıştır. Kontrol grubunu oluşturan öğrencilere ise herhangi bir fiziksel aktivite ya da rekreatif etkinlik uygulanmamıştır. Araştırma sonunda değerlendirme yapabilmek için deney grubunu ve kontrol grubunu oluşturan öğrencilere “Kiddo Kindl”yaşam kalitesi ölçeği araştırmanın başında ön-test, araştırmanın sonunda son-test olarak uygulanmıştır. Bu testin sonuçları spss istatistik programı ile yapılmıştır. Gruplar arası sıra ortalaması farklarının karşılaştırmasına, sıralı olmayan bağımsız değişkenlere Mann-Whitney U Nan-Par testle, Grup içi ortalama farklarının karşılaştırmasına ise Wilcoxon Nan Par testle bakılmıştır. Tip 1 hata için α= 0.05 ve 0.01 düzeyi alınmıştır. Araştırma sonucunda; fiziksel aktivite ve rekreatif etkinliklerden oluşan programın uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin yaşam kalitelerinde bir değişimin olduğu ve bu değişimin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Kontrol grubundaki öğrencilerin yaşam kalitelerinde bir değişimin olmadığı görülmüştür. Deney grubunu oluşturan öğrencilerin yaşam kalitelerindeki değişime uygulanan programın etkisinin olduğu söylenebilir. İstatistikî sonuçlar (p< 0.05) ve (p< 0.01) önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

This research was conducted in Isparta special education and rehabilitation institutions continued hearing impaired quality of life in the center in order to determine the effect of physical activity and recreational activities. Research in front of the experimental design - test and post - test control group design was used. The population of the study; Isparta in central attending special education and rehabilitation institutions constitute deaf children. The sample of the study were created among students that make up the universe with a simple random sampling method constitutes 15 students in the 9-13 age range selected. Try the research group selected 15 students from a simple random method 5 students (3 girls and 2 boys), while the control group selected 10 students (5 girls and 5 boys). In the experimental group students for 6 weeks, 2 days a week, a program specially prepared consisting of physical activity and recreational activities have been implemented by 1 hour investigator. If the students in the control group did not apply any physical activity or recreational activities. Research in the end, the students in the experimental group and the control group to make an assessment "Kiddo Kindle" the beginning of the pre-test quality of life questionnaire survey was administered post-test at the end of the study. The results of this test was performed with SPSS statistical software. The comparison of the mean difference between groups, non-sequential argument to the Mann-Whitney U test Nan-par, while the intra-group comparison of mean differences were analyzed with the Wilcoxon test Nan Par. For Type 1 error α = 0.05 and 0.01 level has been taken. Research; physical activity and quality of life of students in the experimental group in the implementation of the program of recreational activities where there is a change and it was seen that this change is statistically significant. quality of life of students in the control group showed no change. In the experimental groups students can be said that the effect of the program applied to changes in the quality of life. Statistical results (p <0.05) and (p <0.01) were significant at the significance level.

Keywords