ÖZGÜRLÜĞE YAZGILI OLMAK: SARTRE'IN VAROLUŞ FELSEFESİNDE ÖZGÜRLÜK DÜŞÜNCESİNİN ELEŞTİRİSİ,
DESTINED TO FREEDOM: A CRITISM ON FREEDOM THOUGHT WITHIN THE CONTEXT OF EXISTENTIALISM PHILOSOPHY OF SARTRE

Author:

Number of pages : 461-470

Abstract

Bu makalenin amacı, Sartre’ın özgürlük kavramına dair düşüncelerini ortaya koymak ve bu düşüncelerinin eleştirisini yapmaktır. Sartre, özgürlüğü insanların sahip olduğu bir zorunluluk olarak görmüş ve “insan özgür olmaya mahkûmdur” ifadesiyle özgürlüğü insanların yapısal bir özelliği olarak kabul etmiştir. Sartre, kendi varoluş felsefesine uygun olarak, insanların kendi özlerini kendilerinin oluşturduğunu, çünkü onların özgür varlıklar olduklarını, insanların bu dünyaya atılmalarıyla birlikte yapıp etmelerindeki tüm sorumluluğu da üstlenmeleri gerektiğini belirtmiştir. Sartre, insanları özgür ve sorumlu varlıklar olarak belirleyerek insanı özgürlüğe yazgılı hale getirmiştir. Bu makalede, Sartre’ın özgürlüğe getirdiği bu bakış açısının sorgulaması yapılacak, bütün insanların özgür olduğu yönündeki iddialı görüşünün kabul edilebilirliği tartışılacaktır.

Keywords

Abstract

The aim of this essay is to reveal the thoughts of Sartre on the concept of freedom and criticize these thoughts. Sartre sees freedom as a must that all people should have and accepts freedom as a structural feature of people with his saying "people are condemned to be free". Sartre claims people creates her/his own essence since they are free creatures, therefore she/he is responsible for his choices upon being sent to world. Sartre makes people are destined to freedom by claiming people are free and responsible. In this essay, the view of Sartre on freedom will be questioned; acceptability of this assertive idea on the fact that all people are free will be discussed.

Keywords